Afbeelding

Vacature: Voorzitter en drie leden voor commissie bezwaarschriften

Algemeen 374 keer gelezen

Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp zijn op zoek naar: één voorzitter en drie leden voor de commissie bezwaarschriften van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

 Algemene informatie
De commissie is onafhankelijk en adviseert het college, de burgemeester en de gemeenteraad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp over de te nemen beslissingen op bezwaar aan het desbetreffende bestuursorgaan met uitzondering van bezwaarschriften op het gebied van belastingen, de Wet waardering onroerende zaken en maatwerkvoorzieningen voor beschermd wonen en opvang. De commissie adviseert over besluiten op grond van het omgevingsrecht, het sociaal domein en overige beleidsterreinen (de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, besluiten op het gebied van handhaving, openbare orde, Wet openbaarheid van bestuur (Wob), subsidies, verkeer en overige bezwaren (bijvoorbeeld Wet voorkeursrecht gemeenten).

In verband met de beëindiging van de benoemingsperiode van de voorzitter en drie leden ontstaan vacatures voor een voorzitter en drie leden.

Werkwijze van de commissie
Het secretariaat van de commissie is ondergebracht bij de staf van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer. Er zijn twee secretarissen. Gemiddeld vergadert de commissie, met twee leden en een voorzitter, twee maal per maand in wisselende samenstelling. De hoorzittingen vinden plaats op dinsdagavonden in het gemeentehuis van Pijnacker-Nootdorp. Op verzoek van belanghebbenden of op initiatief van de commissie kan het horen plaatsvinden door middel van een tweezijdig communicatiemiddel. De bezwaardossiers worden digitaal beschikbaar gesteld. De commissie wordt bij haar werk ondersteund door het ambtelijk secretariaat.

Uw profiel

 • een juridische achtergrond op universitair niveau of door bestuurlijke of ambtelijke ervaring verworven gelijkwaardig niveau;
 • brede actuele kennis van het algemeen bestuursrecht;
 • ruime, actuele juridische kennis en aantoonbare ervaring met minstens een beleidsveld waarop de bezwaarschriften overwegend betrekking hebben (Ruimtelijk Omgevingsrecht/ Sociaal Domein/overig);
 • kennis van en inzicht in het functioneren van het (lokale) openbaar bestuur;
 • ervaring op het gebied van advisering aan bestuursorganen;
 • het vermogen tot de kern van de zaak door te dringen;
 • een oplossingsgerichte instelling bij de behandeling van bezwaren;
 • een brede maatschappelijke belangstelling;
 • goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • als voorzitter heeft u tevens aantoonbare ervaring in het voorzitten van vergaderingen waarin tegengestelde belangen een sterke rol spelen;
 • als voorzitter heeft u tevens de overtuigingskracht om met gezag deze rol te vervullen.

U bent niet werkzaam voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp noch heeft u anderszins zakelijke banden met de gemeente. U bent bij voorkeur woonachtig in de regio.

Vergoeding 
De leden van de commissie ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen een vergoeding van 200% van het bedrag als bedoeld in artikel 3.4.1, eerste lid van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, met dien verstande dat dit percentage 300 bedraagt voor het lid van de commissie dat in een vergadering als voorzitter optreedt. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt. Deze vergoeding is inclusief voorbereiding, raadkamer en meelezen van de concept adviezen.

Sollicitatie
Bent u geïnteresseerd in bovenstaande functies? Stuur dan uiterlijk 31 januari 2022 uw sollicitatie inclusief cv naar Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker. U kunt uw sollicitatie mailen aan: rbgsec@pijnacker-nootdorp.nl gericht aan de heer H. van Vliet, afdelingshoofd Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer. Na een schriftelijke selectieronde worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 7 t/m 11 februari 2022.

Inlichtingen
Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij een secretaris van de commissie, de heer F. van Manen (06-46981658) of de voorzitter van de Commissie behandeling bezwaarschriften, de heer J. Burgwal (06-15031582).

Geef duidelijk aan naar welke functie uw voorkeur uitgaat.

Website(link) met meer informatie: pijnacker-nootdorp.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Uit de krant