Desmond, Dohan en Rob zijn niet te spreken over de gang van zaken rondom de plannen ‘Hart van Nootdorp.
Desmond, Dohan en Rob zijn niet te spreken over de gang van zaken rondom de plannen ‘Hart van Nootdorp.

Bewoners helemaal niet happy met proces en plannen Hart van Nootdorp

vr 19 nov 2021, 09:59 Actueel

Onlangs verhieven de bewoners van het appartementengebouw Mercato aan de Markt al hun stem tegen de plannen voor Hart van Nootdorp. Het ging hen vooral om de beoogde verkeersafwikkeling en het mogelijk verlies van een stuk groen tussen het Mercatogebouw en het veld van RKDEO. De bewoners van de laatste drie woningen aan de noordzijde van de Prins Bernardstraat, aan de zijde van de Julianastraat, gaat het vooral om het ‘bouwdeel’ vlak achter hun woningen. Dat is dus aan de overkant van Mercato.

Eerst even uitleggen wat het plan Hart van Nootdorp behelst. Rechts van Mercato, op de plek waar nu nog de oude brandweerkazerne staat en het voormalige pand van peuterspeelzaal De Klauterbeer, komt onder meer de nieuwbouw van IKC De Regenboog. IKC betekent Integraal Kind Centrum. Dat is in Pijnacker-Nootdorp de nieuwe naam van basisscholen in combinatie met kinderopvang cq buitenschoolse opvang. De Regenboog gaat dus naar de overkant van de Koningin Julianastraat. Ofwel: op de plek van De Klauterbeer en de oude brandweerkazerne komt het nieuwe IKC in combinatie met appartementen. Eerst zou ook de nieuwe Jan Janssen Sporthal daar komen maar die wordt nu gesloopt en herbouwd op de plek waar die nu staat, bij of op het complex van RKDEO.


Vijftien meter achter deze woningen aan de Prins Bernardstraat komt een appartementengebouw op de huidige locatie Regenboog.

Op de plek waar de ‘oude’ Regenboogschool staat, komen ook appartementen. Het totaal aantal appartementen aan beide zijden van de straat ligt rond de 110. De drie bewoners/huiseigenaren van de woningen Prins Bernardstraat 34, 32 en 30 zijn heel boos over de gang van zaken rondom de Hart van Nootdorp-plannen. Aan het eind van de straat op nummer 34 woont Dohan Jansen met zijn gezin al dertien jaar met veel plezier in een vrijstaand huis met veel ruimte eromheen. Zijn naaste buren zijn Rob en Ria Veldhoven die een paar jaar terug vanaf de Gildeweg naar de Bernardstraat zijn verhuisd. Voor Rob een terugkeer naar de plek waar hij vroeger woonde. Naast Rob woont Desmond du Parand die ook op verschillende plekken in Nootdorp heeft gewoond. De drie mannen trekken samen op en zijn stevig in de plannenmakerij gedoken. Ze zijn daarbij tegen verschillende aspecten aangelopen. Het hoofdpunt is dat de plannen die aan de omwonenden gedurende de afgelopen 2,5 jaar zijn voorgespiegeld sterk afwijken van wat de gemeente nu in het concept bestemmingsplan heeft opgenomen.

De mannen laten een tekening zien waarop ‘toen en nu’ allebei te zien zijn. Destijds zou de bebouwing 26 meter bij hun erfgrens vandaan blijven en nu is dat slechts 15 meter. De bewoners geven aan dat dit ‘er even in gefietst’ is in het concept bestemmingsplan. De afstand van 15 meter is onacceptabel voor de bewoners. Ze verlangen dat de afstand van hun erfgrens minimaal 26 meter wordt zoals in het eerste plan werd voorgehouden aan de bewoners. De gemeente zegt dat dit niet geen concreet plan was maar slechts een mogelijkheid. De bewoners voelen zich hierin misleid.

De drie mannen vinden het heel kwalijk dat ze dit ook allemaal zelf hebben moeten ontdekken op de landelijke site www.ruimtelijkplannen.nl waar Pijnacker-Nootdorp ook haar plannen op zet. Rob Veldhoven spuwt gal en vuur over het feit dat de gemeente de mond vol heeft over burgerparticipatie maar dat daar in de praktijk niets van blijkt, het betreft enkel informeren en vragen stellen. Uit contacten met gemeenteraadsleden blijkt dat zij ook niet op de hoogte waren of zijn van belangrijke planwijzigingen. De bewoners krijgen het idee dat er vanuit de gemeente en college bewust rookgordijnen worden gecreëerd om het bestemmingsplan er een beetje sneaky doorheen te schuiven.

Desmond du Parand heeft via zijn werk bij de overheid ook met participatie te maken en hij zegt dat het er daar anders aan toe gaat. Het valt hem echt tegen hoe ze in Pijnacker-Nootdorp de burgers bij de planvorming betrekken. “Destijds was er een enquête en toen konden we kiezen tussen vier, vijf of zes bouwlagen. Dat noem ik geen participatie. Dat is sturen op een uitkomst die vooraf al vast staat.” De bewoners van de Bernardstraat begrijpen heel goed, dat de gemeente op de locaties brandweerkazerne/Klauterbeer en voormalige Regenboogschool woningen wil bouwen. Daar is enorme behoefte aan en daar staan ze ook achter. Maar ze vinden wel dat er een redelijke afstand tot hun tuinen en huizen in acht genomen moet worden en dat de hoogte van het gebouw in de omgeving moet passen.


Op de locatie voormalige brandweerkazerne komt het nieuwe IKC Regenboog met appartementen. Aan beide zijden van de weg komen in totaal 110 woningen.

In reactie op de verschillende zienswijzen op het plan heeft de gemeente nu gekozen voor een bouwhoogte van drie lagen nabij de achtertuinen van de woningen aan de Bernardstraat. Vervolgens loopt dat op naar vier lagen en het dichtst bij Veenhage wordt de bouwhoogte vijf lagen. Dat is te vergelijken met de hoogte van de appartementengebouwen van Mercato. Dan heb je het over vijftien meter ofwel vijf lagen. Een beginbouwhoogte van drie lagen vinden de bewoners op zich reëel, maar dan wel op een grotere afstand van hun perceelgrens, namelijk 26 meter zoals ook eerder is voorgesteld. Ze zeggen: “De plannen worden december besproken in de gemeenteraad die hopelijk kritisch gaat kijken naar de plannen. Iedereen mag inspreken bij een van de vergaderingen, maar dat mag maar één keer. Terwijl na de eerste vergadering best een nieuwe situatie kan ontstaan, waar je als burger je mening over wilt geven. En omdat het maar om drie bewoners gaat vraag je je af hoe sterk je staat en word je dan niet als een zeurder gezien. Wij zeggen: als individuele burger heb je ook rechten.”

De heren hopen dus dat de gemeenteraad zich goed verdiept in wat er allemaal speelt en is vastgelegd in wat de bewoners in voorgaande plannen is voorgelegd. De manier waarop de gemeenteraad tot nu toe de plannen benadert en behandelt, heeft bij de bewoners nog niet tot vertrouwen geleid. Ze vinden het ‘slappe hap’ en daarmee bedoelen ze dat de raadsleden in grote lijn weinig kritisch en nogal volgzaam zijn. Bewoners zijn erg benieuwd naar wat er echt speelt en hebben daarom een WOB-verzoek ingediend bij de gemeente.

Reactie gemeente
We hebben het verhaal voorgelegd aan de gemeente en wat gerichte vragen gesteld. Dit is de reactie van de gemeente.

“De gemeenteraad heeft in april 2021 de gebiedsvisie Hart van Nootdorp vastgesteld, waarin de kaders en uitgangspunten voor de ontwikkeling beschreven zijn. Het bestemmingsplan is een juridische vertaling van de gebiedsvisie. Het ontwerpbestemmingsplan is in juni 2021 behandeld in de gemeenteraad en heeft daarna ter inzage gelegen.

Uiteraard krijgt iedereen die een zienswijze heeft ingediend daar ook netjes antwoord op. Het college heeft dinsdag 9 november het voorstel om het bestemmingsplan vast te stellen besproken en tevens wat volgens hem de beantwoording van de ingediende zienswijzen zou moeten zijn. Vervolgens gaat het voorstel naar de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan en de beantwoording van de zienswijzen uiteindelijk vast.

Voordat de raad het voorstel van het college bespreekt, krijgen de indieners van de zienswijzen de voorgestelde beantwoording. Zo weten zij dus nog voordat er een definitief besluit is genomen wat het voorstel is. Op die manier kunnen zij zich voorbereiden als zij eventueel willen inspreken bij de raadsvergadering.

Het is in Pijnacker-Nootdorp gebruikelijk dat inwoners bij dit soort zaken eerst worden geïnformeerd en dat er dan pas een besluit genomen wordt. De gemeenteraad bespreekt naar verwachting in december het voorstel om het bestemmingsplan ‘Hart van Nootdorp’ vast te stellen. Ook beslist de raad dan over de ingediende zienswijzen.

Alle inhoudelijke punten die in het verhaal worden aangedragen, zijn door de bewoners ook in hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan benoemd. Zij krijgen daar dus eerst een voorlopig antwoord op en daarna - wanneer de gemeenteraad een besluit heeft genomen - ook een definitief antwoord. Wij vinden het ongepast op dit moment via de media daarop inhoudelijk in te gaan.”

Uit de krant