Afbeelding
Politiek laat stem horen

Kracht van de samenleving als rode draad

ma 20 jul 2020, 09:50 Actueel

Janneke Verwijmeren (46) is getrouwd en heeft drie dochters. Na een CDA-bijeenkomst in de Tweede Kamer bleek deze partij het dichts bij haar idealen te staan. Het CDA gaat uit van de verantwoordelijkheid van de mens voor zichzelf, maar vooral ook voor zijn omgeving. Politiek die uitgaat van gemeenschapszin en de kracht van de samenleving. Een belangrijk uitgangspunt voor Verwijmeren. 

Verwijmeren werkte eerder bij uitgeverij Wolters & Kluwer waar ze verschillende uitgeversfuncties bekleedde. Ze besloot het roer om te gooien en zich te gaan richten op maatschappelijke vraagstukken. De politiek ingaan was een logische stap. In 2010 ging zij de lokale politiek in en was voor één periode raadslid. Ze nam een adempauze van vier jaar waarin ze o.a. een opleiding tot mediator volgde om haar eigen mediationbureau te starten. In 2018 kwam ze weer terug in de lokale politiek. Daarnaast is Verwijmeren vertrouwenspersoon bij hockeyclub HCP en was zij tot voor kort voorzitter van Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Pijnacker, dat nu onderdeel uitmaakt van de SWOP. 

Het CDA pleit voor een overheid zonder onnodig veel regels, maar die wél bescherming biedt aan de zwakkeren en waar nodig handhavend optreedt. Verwijmeren ziet dat ook de gemeenschap in Pijnacker-Nootdorp zich op eigen initiatief organiseert om de gemeente leefbaar te houden. “Voorbeelden hiervan zijn de verschillende wijkpreventies en de vele verenigingen in de gemeente en ook de initiatieven in coronatijd om eenzaamheid tegen te gaan of ter ondersteuning van lokale ondernemers”. Dit uitgangspunt vormt de rode draad door meerdere standpunten die de CDA fractie inneemt, zoals op het gebied van zorg. 

“Soms kan de zorg en ondersteuning het beste door de eigen omgeving worden geleverd, waarbij mantelzorgers wel extra ondersteund moeten worden, om te voorkomen dat zij overbelast raken. Op het gebied van zorg is wat ons betreft de marktwerking te ver doorgeslagen. Richt je op preventie, vroegsignalering en samenwerking. Kijk ook kritisch naar het aantal en type gecontracteerde zorgaanbieders, zodat je als gemeente grip en controle houdt op de kwaliteit en kosten van de zorgverlening.” De fractie wil vooral woningen bouwen voor starters en ouderen, ook om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. 

“We streven naar woningbouw voor jongeren dichtbij het openbaar vervoer en voor senioren dichtbij voorzieningen, waarbij het mogelijk is om de zorg op te schalen indien nodig. Er is voor senioren een gat tussen thuis blijven wonen en het wonen in een verzorgingstehuis, dat moet opgevuld worden.” De CDA-fractie heeft met een motie bepleit om op de Stanislas1 locatie in Pijnacker dergelijke woningen voor ouderen, eventueel in combinatie met starterswoningen, te realiseren. “Besteed daarnaast ook aandacht aan ontmoetingsplekken ter bevordering van de sociale cohesie”, vindt Verwijmeren. Wat betreft het afvalbeleid, is de CDA-fractie kritisch. Het grote struikelblok zijn o.a. de bijplaatsingen en afvaldump, die volgens Verwijmeren de spuigaten uitlopen. “De verantwoordelijkheid ligt bij de bewoners die afval naast een container plaatsen, dat is gewoon asociaal gedrag. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor een schone en veilige leefomgeving en anders is handhavend optreden noodzakelijk. Daarnaast ligt de verantwoordelijkheid ook bij de gemeente en Avalex, omdat de afvalbakken niet altijd op tijd worden geleegd." 

De CDA fractie vroeg bij motie om maatregelen, maar het heeft nog niet op alle locaties tot verbetering geleid. Tijdens het afvaldebat in de raad deze week worden meerdere aspecten van het afvalbeleid uitvoerig besproken. Volgens Verwijmeren is Pijnacker-Nootdorp uniek. Als derde glastuinbouwgemeente van Nederland, met een bloeiend verenigingsleven, betrokken ondernemers, de kleinschalige kernen en het groene karakter te midden van de grote steden. Kenmerken die behouden moeten blijven. De gemeente staat naast de financiële en maatschappelijke onzekerheden door de coronacrisis voor nog een aantal grote opgaves, zoals de Energietransitie en de Omgevingsvisie. Verwijmeren: “Een zorgvuldig participatieproces om inwoners en belanghebbenden hierbij te betrekken is van groot belang, je creëert daarmee draagvlak en het kan leiden tot aanscherping van beleid.”

Dit interview vond plaats vóór de aankondiging van het aftreden van Hanneke van de Gevel, vandaar dat hier in het interview niet op wordt ingegaan. 

Uit de krant