Hier de Vlielandseweg 'under construction' op archieffoto. De weg is al grondig vernieuwd. Nu de kruising Katwijkerlaan nog.
Hier de Vlielandseweg 'under construction' op archieffoto. De weg is al grondig vernieuwd. Nu de kruising Katwijkerlaan nog.

Discussie over kruispunt Vlielandseweg

Actueel 2.642 keer gelezen

Onlangs werd tijdens de beeldvormende vergadering het bestemmingsplan Kruispunt Katwijkerlaan, Nieuwkoopseweg, Vlielandseweg besproken. Er werd ingegaan op de beeldvormende vragen van de verschillende fracties. 

Het bestemmingsplan kruispunt Katwijkerlaan/Nieuwkoopseweg/Vlielandseweg werd vorig jaar unaniem aangenomen. Het bestemmingsplan stelde dat de gemeente samen met het Hoogheemraadschap van Delfsland de Katwijkerlaan en omgeving gaat herinrichten. Het is de bedoeling dat door de ophoging van de kade een betere waterveiligheid komt en dat de afwatering van hemelwater en de verkeersveiligheid met name voor de gebruikers van het fietspad wordt verbeterd. De kruising moet uiteindelijk voor alle weggebruikers overzichtelijker worden.

De fractie van het CDA had destijds het voornemen om een motie in te dienen voor het verrichten van aanvullend bodemonderzoek. De motie werd echter ingetrokken na de toezegging van de wethouder om het aanvullend bodemonderzoek te gaan verrichten. Tijdens de beeldvormende avond van afgelopen week vroeg de fractie van het CDA naar de stand van zaken omtrent het bodemonderzoek.

Volgens het college is er onderzoek gedaan naar de milieutechnische gesteldheid van de bodem. Op basis daarvan wordt er geadviseerd om op enkele locaties aanvullend onderzoek uit te voeren. Dit aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Voordat er wordt overgegaan tot uitvoering van de herinrichting en daarmee de bodemingrepen, wordt de betreffende bodem getoetst. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden bij de Katwijkerlaan 1 en 3. Hier heeft al een sanering plaats gevonden.

Kees van den Berg (CDA) maakt zich zorgen over de stoephoogte en waterafvoer. Hij zou graag maatregelen zien, zodat de wateroverlast naar woningen wordt weggenomen en de toegang tot de woningen zonder hinder zal zijn. De wethouder komt daar op terug.

Er worden rabatstroken geplaats om geluid- en trillinghinder tegen te gaan. Er wordt gesteld dat de snelheid laag genoeg ligt, waardoor deze effectief zijn. Eerlijk Alternatief vraagt zich af welke snelheid remmende maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat er niet harder wordt gereden, zodat de rabatstroken effectief blijven. De rabatstroken zijn volgens het college bedoeld voor de grotere vrachtwagens om als het toch nodig is de bocht(en) veilig te kunnen maken.

“Juist door deze rabatstroken wordt geborgd dat hier alleen met lage snelheid over heen gereden kan worden, zonder geluid- en trillinghinder. Als je deze stroken niet zou maken, maar bijvoorbeeld met asfalt zou uitvoeren zal er harder gereden worden in de bocht(en) met juist meer hinder en gevaarlijkere situaties”, aldus het college.

Uit de krant