Rondom Wonen gaat te veel betaalde stookkosten flatwoningen terugbetalen | Telstar Online - Actueel nieuws uit Pijnacker-Nootdorp
Logo telstar-online.nl
Rondom Wonen gaat van ruim 600 huurwoningen (in totaal 2.500 afrekeningen) laten berekenen hoe veel de huurders te veel betaald hebben aan vastrecht in de jaren 2014 tot en met 2017.
Rondom Wonen gaat van ruim 600 huurwoningen (in totaal 2.500 afrekeningen) laten berekenen hoe veel de huurders te veel betaald hebben aan vastrecht in de jaren 2014 tot en met 2017.

Rondom Wonen gaat te veel betaalde stookkosten flatwoningen terugbetalen

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker - De stookkosten van de flatwoningen in Pijnacker-Noord. Dat is geen eenvoudige materie. Er zijn verschillende aspecten waartegen bewoners ageren. In dit artikel een overzicht van de bezwaren van bewoners en een reactie daarop van Rondom Wonen. Rondom Wonen blijkt het op een aantal punten eens met de agerende bewoners.

Eerst even heel kort op een rijtje de bezwaren van de bewoners: Het vastrecht (toeslag voor algemene kosten) is te hoog en is het niet terecht dat er dubbel vastrecht wordt gerekend: over de stookkosten en over het kookgas. De toerekening van de energiekosten via een meetsysteem en kortingspercentages deugt niet met als gevolg dat er grote verschillen in de energierekening ontstaan. Zonder inspraak van de bewoners is in 2015 een systeem met aardwarmtewater van 65 graden ingevoerd. Er zijn toen te weinig radiatoren vervangen. Bovendien is de matige isolatie van de woningen niet geschikt voor laagwaardige warmte en daar komt bij dat het meetsysteem en de kortingspercentages hetzelfde zijn gebleven terwijl het volgens de bewoners terecht was geweest als dat meteen was aangepast.

Dat zijn heel kort de belangrijkste bezwaren van enkele bewoners. Er is geen bewonersoverleg. Enkele bewoners gingen de strijd aan met Rondom Wonen. Eerst bij de landelijke Huurcommissie en later op verzoek van Rondom Wonen bij de rechter. Rondom Wonen wilde daarmee via de rechter duidelijkheid verkrijgen.

Uitspraak over vastrecht
De rechter deed onlangs uitspraak over het vastrecht dat Rondom Wonen rekende over het stookjaar 2014. Bewoonster Tonny van Eijk van de Schaepmanlaan had bezwaar gemaakt tegen een aantal onderdelen van het vastrecht. Dat is een opslag voor algemene kosten, dus los van het eigenlijke gebruik. Aan de hand van de uitspraak van rechter krijgt Tonny van Eijk 140 euro terug over 2014. Rondom Wonen legt zich neer bij de uitspraak van de rechter en gaat 2.500 afrekeningen van ongeveer 650 huishoudens laten herberekenen. Niet alleen over 2014 maar ook over de volgende jaren tot en met 2017.

"We gaan het te veel betaalde geld terugbetalen. Dat verschilt per huishouden. Bij iedere aansluiting is het weer anders, ook al omdat de stookkosten per woning heel sterk variëren. Het is een grote klus om dit uit te zoeken en we weten ook niet hoe veel tijd er mee gemoeid zal zijn, maar we willen het heel zorgvuldig doen", aldus Arne Swank en Tanja Roest van Rondom Wonen. Hoe veel geld in totaal hiermee gemoeid is; daar kan Rondom Wonen nog geen uitspraak doen.

Ze kennen vrolijker gespreksonderwerpen dan de stookkosten van de flatwoningen in Pijnacker-Noord, maar ze gaan het onderwerp zeker niet uit de weg. Punt voor punt leggen ze uit hoe volgens hen de vork in de steel zit.

Punt 1 Warmtewet
Punt 1: de Warmtewet. Rondom Wonen werd net als veel andere corporaties in 2014 geconfronteerd met de nieuwe Warmtewet. Die is volgens Arne Swank eigenlijk meer bedoeld voor stadsverwarmingssystemen, maar de verhuurders van sociale woningcomplexen werden er ook 'in gefrommeld' zoals Arne Swank het uitdrukt.

"Voor 2014 vielen we onder de Wet op de Servicekosten en toen ineens onder de Warmtewet. Die wet was eigenlijk zo vaag dat we het vanaf het begin heel lastig vonden om in te schatten wat die wet voor gevolgen kon hebben. Een van de regels in de wet was dat wij bij een storing binnen vier uur de boel weer op orde moeten hebben en dat de huurder anders recht zou hebben op schadevergoeding. Deze regel was meer bestemd voor commerciële energieleveranciers. Die kunnen daarvoor reserveringen doen. Wij hebben die reservering ook gemaakt – en ook andere – en daarvan hebben de Huurcommissie en de rechter achteraf gezegd, dat we daarmee bij de huurders te veel vastrechtkosten in rekening hebben gebracht. Op sommige punten heeft de rechter de huurders in het gelijk gesteld en op andere punten ons. Per saldo hebben we te veel gerekend en dat gaan we nu per aansluiting laten berekenen en terugbetalen."

Bewoonster Tonny van Eijk vindt niet alleen het vastrecht te hoog. Ze vindt ook niet terecht dat ze vastrecht moet betalen over de stookkosten en over het aardgas dat ze gebruikt voor de kookplaat. Daarover zometeen meer.

Punt 2: meetsysteem en kortingen
Vastrecht is punt 1.  Punt 2 is de wijze waarop de stookkosten worden berekend en afgerekend per woning. Tot 1997 werd het totaal van de stookkosten van een flat gewoon gedeeld door het aantal woningen en betaalde iedereen even veel. Dat had tot gevolg dat veel mensen maar raak stookten.

Vanaf 1997 hebben alle huishoudens in de flatwoningen een metertje op de radiatoren dat temperatuurverschillen meet en daarmee eenheden. Zo wordt dus permanent vastgesteld hoe veel ieder huishouden 'verstookt'. Hoe warmer de radiator des te  meer eenheden er worden geteld. Alle eenheden tezamen en het energieverbruik van het flatgebouw bepalen de prijs per eenheid.

Tegelijk is in 1997 een destijds door TNO ontwikkeld 'reductiesysteem' ingevoerd waarbij huishoudens korting krijgen op het verbruik. Tanja Roest van Rondom Wonen geeft meteen toe dat bij dit systeem terecht grote vraagtekens te plaatsen zijn.

"In het systeem worden woningen op de eerste laag gezien als grondgebonden woningen waar harder moet worden gestookt dan op de lagen erboven. Daarom krijgen de woningen op de onderste laag de hoogste korting op de stookkosten terwijl het harder moeten stoken naar verhouding lijkt mee te vallen. De korting kan oplopen tot 49 procent en daardoor ontstaan heel grote verschillen in energiekosten. De huurders op de bovenste laag betalen relatief veel meer aan stookkosten. Dat was waar de heer Clarenbeek in de Savornin Lohmanlaan destijds tegen ageerde. Wij zouden heel graag het kortingensysteem willen veranderen, maar volgens de wet moet zeventig procent van de bewoners van een flat het daarmee eens zijn. En dat halen we niet: de huishoudens die veel korting krijgen, willen dat graag zo houden", zegt Tanja Roest die in toekomst toch nog een poging wil wagen.

Punt 3: isolatie
Dat zou dan het beste kunnen gebeuren in samenhang met isolatiemaatregelen in de woningen in de vorm van bijvoorbeeld hoogwaardig dubbel glas. Dat is punt 3: de isolatie.

Rondom Wonen erkent dat isolatieverbetering bij de grote renovatie van de flat in Noord in 2008 onderbelicht is gebleven. Klimaat en duurzaamheid waren toen nog niet zo hot als nu, maar zelfs met de kennis van toen had er bij de invoering van de aardwarmte meer gedaan moeten worden.

Rondom Wonen wil dat in de toekomst alsnog doen, ook in relatie tot het aardwarmteverhaal. Dat is punt 4.

Punt 4: aardwarmte van 65 graden
Sinds 2015 worden de flats niet meer warmgestookt met een centrale stookinstallatie per flat maar met aardwarmte van Ammerlaan The Green Innovator, de plantenkweker aan de Nootdorpseweg die warm water uit de bodem haalt.

Al een tijd is het systeem uit de running, omdat de oude boorput kaduuk is en de nieuwe nog niet gelukt is, met als gevolg dat Ammerlaan nu met de eigen WKK-ketelinstallatie met aardgas het water warm moet stoken. Dat kan gloeiend heet maar de deal was destijds: water van 65 graden.

In 2015 is het aardwarmtesysteem snel ingevoerd zonder dat de bewoners er echt in gekend zijn. Rondom Wonen geeft nu toe dat dit niet goed was. De snelheid was destijds nodig om een bepaalde subsidie binnen te halen en als het plan voor duurzaam en Co2-vrij verwarmen met aardwarmte toen niet was doorgezet, dan was het later waarschijnlijk nooit meer gelukt.

Arne Swank: "We hebben destijds in de keuken en de huiskamer grotere radiatoren geplaatst maar bewoners zeggen dat ze hun woning toch niet goed warm kunnen stoken met als gevolg verlies aan comfort. Als Rondom Wonen hebben we het advies gegeven om alle radiatoren te gebruiken  als het koud is buiten. Bij een goed geïsoleerde woning is dat voor het comfort inderdaad ook het beste, maar het blijkt uit de praktijk dat dit niet de voordeligste manier van verwarmen is. We constateren ook dat huurders beducht zijn om wat hoger te stoken, uit angst voor een hoge afrekening."

Tonny van Eijk zegt dat er te weinig radiatoren zijn vervangen en dat het niet mogelijk is om in de hele woning een gelijkmatige temperatuur te krijgen, ook al omdat niet overal een radiator hangt. Bovendien heeft zij geconstateerd dat bij het constant open houden van de radiatoren het aantal gemeten eenheden hoger wordt en daarmee de stookkosten. Ook heeft ze grote kritiek op het gebrek aan isolerende maatregelen. Doordat de isolatie van de woning tekort schiet, is die eigenlijk niet geschikt voor laagwaardige warmte, zegt ze.

Arne Swank weer: "We nemen deze klachten heel serieus en gaan nadenken over de mogelijkheden om de woningen beter te isoleren en we willen dan samen met de bewoners ook heel goed kijken naar de manier verwarmen van de woning. Het doel is: het vereiste comfort bij lagere kosten van duurzame energie."

In dit verband is een stelling van Tonny van Eijk: als je het totale stookkostensysteem gaat aanpassen door met warm water van 65 graden te werken en nieuwe radiatoren die 24 uur per dag open staan moet je tegelijk ook het meetsysteem en het kortingensysteem aanpassen. Rondom Wonen is het feitelijk eens met die stelling en wil heel graag het kortingensysteem eerlijker maken, maar dat ligt dus juridisch heel lastig omdat zeventig procent van de huishoudens van een flat – blok woningen – het daarmee eens moet zijn.

Samenvattend
Kortom: Rondom Wonen zegt de diverse aspecten van de stookkosten in Pijnacker Noord heel serieus te nemen en wil daar graag met een te vormen delegatie van bewoners over verder praten. Tanja Roest vindt het jammer dat er weinig belangstelling is bij de flatbewoners om een overlegorgaan te vormen.

Ze heeft veel respect voor de strijdbaarheid van Tonny van Eijk en haar adviseur Ivo van Elk. "Ze strijden voor een goede zaak en deels zijn we het gewoon eens met haar. Om verder te komen, zou een gevarieerd samengesteld groepje bewoners voor ons ideaal zijn. Laat belangstellenden zich maar melden."

Heel concreet: Rondom Wonen houdt zich aan de uitspraak van de rechter en gaat te veel betaalde kosten van circa 650 woningen over de jaren 2014 tot en met 2017 terug betalen. Heel graag wil Rondom Wonen de wijze van toerekening van de stookkosten eerlijker en reëler maken, maar dat ligt dus lastig. De problemen omtrent aardwarmtewater van 65 graden in relatie tot een gebrek aan isolatie wil men serieus bekijken en daarvoor maatregelen treffen.

Op sommige punten is Rondom Wonen het niet eens met Tonny van Eijk. Arne Swank: "Tonny vindt het onterecht dat ze dubbel vastrecht betaalt: en voor de stookkosten en voor het kookgas. Ik kan me dat enerzijds wel voorstellen, maar dat is echter altijd al zo geweest. De huurders betalen apart voor kookgas en hebben wel de mogelijkheid om elektrisch te gaan koken."

Tonny van Eijk vindt het een taak van Rondom Wonen om een hele flat te voorzien van elektrisch koken, maar Rondom Wonen zegt dat je huurders daartoe niet kunt dwingen en wil dat ook niet.

Ook neemt Tonny het Rondom Wonen kwalijk dat zij het monopolie heeft als energieleverancier is en dat de huurders dus geen keuzevrijheid hebben.  Arne Swank: "We zijn altijd verhuurder én energieleverancier geweest. Dat is nu eenmaal zo. Bovendien berekenen we puur de kosten. We verdienen er dus geen geld mee en dat willen we ook niet. Daarom is de rechter gevraagd een uitspraak te doen en daarbij meteen de afspraak gemaakt dat we ons zouden neerleggen bij de uitspraak. Dat doen we en daarnaast willen we volop aan de slag met verbeteringen met als doel dat de bewoners in Noord comfortabel wonen voor reële en eerlijk berekende stookkosten."

Meer berichten