Logo telstar-online.nl

Partij voor de Dieren teleurgesteld over gang van zaken motie kinderpardon

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - Donderdag 20 december heeft de Partij voor de Dieren een motie ingediend, waarin de burgemeester werd opgeroepen om zich actief in te zetten om te voorkomen dat kinderen, die in Nederland opgegroeid en geworteld zijn worden uitgezet, het zogenaamde kinderpardon.  Ook riep de motie op om bij de staatssecretaris te pleiten voor een humane oplossing voor gewortelde kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen, maar die hier niet mogen blijven.

De Partij  voor de Dieren heeft deze motie vooraf ingediend als motie vreemd aan de orde, omdat deze niet op de agenda stond. Het betrof een zogenaamde postzegelmotie, waarbij de gemeenteraad het college verzoekt een onderwerp, gericht op de landelijke politiek, bij het Rijk onder de aandacht te brengen.

Het kinderpardon betreft een landelijk onderwerp, maar juist gemeenten hebben vaak  met deze schrijnende situatie te maken. Het uitzetten van gewortelde kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn kan de lokale gemeenschap verontrusten en het doet de ontwikkeling van deze kinderen geweld aan. Het kinderpardon wordt breed gedragen in de samenleving.

Kinderen hebben zelfstandige rechten en het wordt de hoogste tijd dat deze rechten worden erkend, want kinderrechten worden geschonden. Nederland heeft een handtekening onder het VN-Kinderrechtenverdrag gezet en er moet voldaan worden aan die afspraak. De Partij voor de Dieren vindt dat het kabinet de handtekening onder het Kinderrechtenverdrag moet waarmaken in de praktijk. Dit betekent dat de rechten van kinderen veel steviger moeten worden verankerd in de vreemdelingenwet en in het beleid.  De Partij voor de Dieren heeft daarom de motie ingediend om het college op te roepen bij het Rijk aan te dringen op humane regelgeving.

De fracties van CDA, Eerlijk Alternatief, Gemeentebelangen, Progressief Pijnacker-Nootdorp en Trots  stemden tégen de bespreking van de motie vreemd aan de orde. De PvdD betreurt deze gang van zaken zeer, omdat door deze partijen hiermee een politieke partij het democratisch recht ontnomen wordt haar politieke functie uit te oefenen en door deze partijen wordt belemmerd om een ingediende motie te bespreken, ongeacht of men voor of tegen de motie is.

Meer berichten