Blunder Avalex verbijstert gemeenteraad | Telstar Online - Actueel nieuws uit Pijnacker-Nootdorp
Logo telstar-online.nl

Blunder Avalex verbijstert gemeenteraad

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker-Nootdorp - Afvalinzamelaar Avalex erkende vanmorgen dat er inderdaad geen factuur wordt gestuurd naar inwoners van Pijnacker-Nootdorp na het ophalen van grofvuil. Volgens een woordvoerster zijn softwareproblemen de boosdoener.

De zaak kwam aan het rollen na onderzoek door de redactie van Telstar Online. Normaal gesproken moet er 30 euro per ophaalopdracht worden betaald, maar dat is niet gebeurd. Het is nog volledig onduidelijk hoe lang dit al aan de gang is. De gemeenteraad is verbijsterd door het nieuwe schandaal bij het bedrijf. Als dit al een jaar speelt (of mogelijk langer), dan kunnen de gemiste inkomsten enorm zijn opgelopen.

Pvda
"Wij hebben de berichtgeving gelezen en vinden het niet acceptabel dat er inwoners zijn die wel moeten betalen voor het ophalen van grofvuil en inwoners die dat niet hoeven. Ook moeten afspraken die de gemeente maakt met Avalex nagekomen worden. Wij vinden het vervelend dat er zoveel onduidelijke en tegenstrijdige communicatie is. Dat zorgt ervoor dat onze inwoners niet meer weten waar ze aan toe zijn. En leidt mogelijk ook tot meer verkeerd aangeboden afval. Wij hameren al jarenlang op betere communicatie en dit voorval bevestigt ons beeld dat dit nog niet genoeg is. Wij zijn heel benieuwd naar de reactie van het college op de constateringen", zegt Marieke van Bijnen van de lokale PvdA in een reactie.

VVD
Ook Ilona Jense-van Haarst van de lokale VVD reageert: "Met verbazing heeft de VVD kennis genomen van de berichtgeving in de media over de verwarring die is ontstaan over het al dan niet betalen voor het aan huis ophalen van grof vuil. Op basis van de ons bekende informatie betreft het een softwareprobleem waardoor het voor Avalex niet mogelijk is om een betalingsopdracht aan te maken. Dat hangt samen met het onderscheid dat gemaakt moet worden tussen het aanbieden van grof vuil, waarvoor kosten in rekening worden gebracht, en het aanbieden van tuin- en snoeiafval dat gratis kan worden aangeboden. De vragen die door Telstar terecht worden gesteld, zoals hoe lang dit al speelt en op welke wijze de kosten verrekend gaan worden, zijn ook voor de VVD nog vragen die beantwoord moeten worden. Het College is hierover met Avalex in gesprek en wij wachten die antwoorden graag af. Overigens zijn de verordening afvalstoffenheffing en de informatie van de website van Avalex glashelder en in lijn met elkaar: het aan huis ophalen van grof vuil is niet gratis. Het is goed dat onze inwoners deze problematiek aan de kaak stellen, zodat een oplossing gevonden kan worden."

CDA
Frank van Kuppeveld van het lokale CDA laat in een reactie weten: "De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, heeft in december 2016 bij het vaststellen van de verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017 (net zoals in voorgaande jaren), besloten dat voor het ophalen van grofvuil 30 euro betaald moet worden (aan de Gemeente, niet aan Avalex) door de aanbieder van het grofvuil. In sommige andere gemeentes, worden deze kosten versleuteld in de algemene afvalstoffenheffing en betaalt dus iedereen mee aan het ophalen van grofvuil, dus ook als je nooit grofvuil aanbiedt. De Gemeente moet zich aan de door Gemeenteraad vastgesteld verordening houden voor wat betreft inning van het bedrag van 30 euro en uiteraard ook wat betreft de communicatie naar de burgers en de instructie aan Avalex voor hun communicatie naar burgers (zowel op website als mondeling). Wij zullen het College om uitleg vragen omtrent wat zich exact heeft afgespeeld (qua inning en communicatie door Gemeente en Avalex) en nogmaals aangeven dat gehandeld moet worden conform het Raadsbesluit en dat de communicatie door alle partijen correct moet zijn."

D66
"Als het inderdaad zo is dat Avalex om onderstaande reden geen rekeningen heeft gestuurd voor het ophalen van grofvuil dan gaan wij ervan uit dat Avalex onmiddellijk maatregelen neemt om dit te herstellen. Verder gaan we ervan uit dat Avalex onze gemeente zo snel mogelijk informeert over de problemen en genomen maatregelen. Het lijkt erop dat dit het zoveelste incident is met betrekking tot de bedrijfsvoering van Avalex. De fractie van D66 vindt al jaren dat deze overheidsorganisatie moet worden omgezet naar een 'echt bedrijf', helaas is dat tot nu toe nog niet gelukt", zegt Peter Hennevanger van D66 in Pijnacker-Nootdorp.

Gemeentebelangen
Bianca van Petegem van Gemeentebelangen laat weten dat ze vooral vreest voor de gevolgen voor inwoners van Pijnacker-Nootdorp. "We hebben de afvalstoffenheffing net wat naar beneden gekregen", zegt ze. Van Petegem laat daarnaast weten dat ze zich al eerder zorgen maakte over de ICT-bezuinigingen binnen het bedrijf. "Dat werd vorig jaar ineens aangekondigd en ik vraag mij nu sterk af of dat een juiste beslissing is geweest."

Eerlijk Alternatief
Hanneke van de Gevel laat namens Eerlijk Alternatief weten: "Eerlijk Alternatief vindt het een vreemd verhaal dat Avalex reageert dat de gemeente de kostenpost wel of niet uit of aan kan zetten. De Raad heeft in december 2016 bij meerderheid besloten dat het grofvuil thuis ophalen 30 euro kost. Indien er afgeweken wordt van deze regel dan zou dat inzichtelijk moeten zijn in de boekhouding van Avalex, omdat zowel de rit, de oorspronkelijke factuur van 30 euro en de creditnota (voorzien van onderbouwing waarom de kosten niet in rekening worden gebracht) dan onderdeel uit moeten maken van de financiële verantwoording. Als er een rit extra wordt gereden, wat het geval kan zijn bij illegaal gedumpt afval, want daar staat dan geen klant en dus geen factuur tegenover, zou ook per gemeente inzichtelijk moeten zijn. Bij de besluitvorming in december 2016 gaf Avalex aan dat 30 euro voor het aan huis ophalen van grof vuil tot 2 m3 voldoende is om deze kosten blijvend te dekken, dat lijkt ons bijzonder als er een trend blijkt te zijn dat deze kosten categorisch niet in rekening worden gebracht. Eerlijk Alternatief is dan ook benieuwd naar de uitleg van Avalex hieromtrent."

"Eerlijk Alternatief vindt het belangrijk dat inwoners voor het goed aanbieden en het scheiden van grondstoffen of restafval moet worden beloond. Hier is expliciet op aangedrongen door de fractievoorzitter Hanneke van de Gevel. Wetenschappelijk is bewezen dat het scheiden van afval of het wegbrengen van grofvuil in hoogbouw moeizaam gaat. Bij hoogbouw dumpt men ook sneller. Pijnacker-Nootdorp is voornamelijk een laagbouw gemeente en het scheiden van afval gaat nu al aardig. Dus een beloning voor onze inwoners is op haar plaats. Wij gaan bijvoorbeeld niet extra betalen voor het dumpen bij de buren en andersom kan dit ook niet het geval zijn. Op elke kraanwagen zit een weegsysteem dus dit kan goed in beeld worden gebracht bij de eindafrekening. Het zou dus geen probleem hoeven te zijn om het grof vuil aan huis te wegen, te bekijken en direct door de klant af te laten rekenen, conform de tarieven zoals afgesproken", vervolgt ze.

Voor Eerlijk Alternatief heeft de mistigheid over het in rekening brengen van het aan huis ophalen van grof vuil er wederom alle schijn van weg dat Avalex nog steeds niet financieel in control is, geen eenduidige en heldere rekenmethodiek hanteert en wij vragen ons dan ook af hoe de facturatie er zijn algemeenheid uitziet. Naar aanleiding van deze berichtgeving lazen wij de jaarrekening van 2016 nu ook anders. Uit de jaarstukken (13 april 2017 vastgesteld door het algemeen bestuur) bleken een aantal zaken: "De baten en opbrengsten zijn gedaald, enerzijds door de kostenverschillen in onderhoud, anderzijds minder gerealiseerde tonnages..." Als wij naar de cijfers kijken dan zijn de opbrengsten in 2016 in vergelijking met 2015 maar liefst 3.910.000 kilo gedaald. Dit is een bedrag van 137.000 euro minder. Als verklaring staat er "minder aangeboden tonnages door derden". Zou de werkelijke reden niet kunnen zijn het niet goed in rekening brengen van de grofvuil ophaaldienst?"

Daarnaast moet je voor het afvoeren van puin altijd betalen en dat geldt ook als je je afval zelf wegbrengt. Je pint dan direct het bedrag na de weegbrug. Hoe moeilijk is dat om dat aan huis ook te realiseren plus de 30 euro voor de extra aan huis dienst. Plastic, hout, glas etc leveren daarentegen weer geld op. De kernwaarde die Avalex hanteert in haar verslagen zijn;  'samen, vertrouwen en beweging'. Het bestuur heeft als top 3 prioriteit: efficiënte bedrijfsvoering, communicatie met inwoners en financiële stabiliteit. Al met al is er vanuit Eerlijk Alternatief wederom weinig vertrouwen, duidelijk geen efficiënte bedrijfsvoering en allerminst financiële stabiliteit. Wij willen dit wederom tot op de bodem uitzoeken", aldus Hanneke.

Haar collega Manuela Bijl laat weten: "Het feit dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor het aan huis ophalen van grof vuil in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is naar de mening van de fractie van Eerlijk Alternatief niet te wijten aan zoals door Avalex gesteld, een softwareprobleem. Op het moment dat er dus geen factuur uit komt rollen voor het ophalen van grof vuil aan huis had er bij de financiële afdelingen een belletje moeten gaan rinkelen, vanwege de afspraken met deze gemeente en vanwege het simpele feit dat begrote inkomsten dan achterwege blijven. Wederom een voorbeeld dat Avalex financieel nog steeds niet 'in control' is."

Vragen aan Avalex
Onze redactie heeft Avalex tot 16.00 uur de tijd gegeven om te reageren op onderstaande vragen. Om 15.50 uur kregen wij het volgende antwoord: "Helaas zijn wij gezien de vakantieperiode in combinatie met de vrijdagmiddag, niet in de gelegenheid uw vragen voor 16 uur te beantwoorden. U hoort zo spoedig mogelijk van ons." Wij hebben besloten om onze prangende vragen daarom te delen met onze lezers.

Langs deze weg stel ik u aanvullende vragen over de grofvuil-kwestie in Pijnacker-Nootdorp. Ik hoop dat u deze voor vandaag (28-7-2017) 16.00 uur kunt beantwoorden. Lukt dit niet, dan overweeg ik de vragen zonder antwoorden te publiceren op onze website Telstar Online.

-    Sinds wanneer zijn de softwareproblemen m.b.t. grofvuil in Pijnacker-Nootdorp bekend? 
-    Kunt u aangeven waar de 'softwareproblemen' precies uit bestaan?
-    Hoe zijn de facturatieproblemen aan het licht gekomen? 
-    Wat is er toen ondernomen?
-    Wanneer is de gemeente Pijnacker-Nootdorp (mede-opdrachtgever) en het DB op de hoogte gebracht van de 'problemen'?
-    Hoe lang worden er al geen facturen meer verzonden voor het ophalen van grofvuil? Heeft u dat inzichtelijk of moet dat worden uitgezocht?
-    Hoe kan het dat de financial controllers van Avalex niet eerder aan de bel hebben getrokken, aangezien er een terugloop moet zijn geweest van inkomsten?
-    Hoe komen uw medewerkers aan de wijsheid dat het ophalen van grofvuil in Pijnacker-Nootdorp gratis is? Dat is meerdere malen, via verschillende kanalen, beweerd. 
-    Beperken de problemen zich alleen tot het factureren van grofvuil? Zo nee, welke facturaties lopen nog meer spaak?
-    Beperken de problemen zich alleen tot Pijnacker-Nootdorp? Zo nee, welke andere gemeenten nog meer?
-    Om hoeveel niet gefactureerde ritten gaat het precies?
-    Hoeveel ritten zijn wel betaald? (Bij voorkeur jaaroverzichten van tenminste 3 jaren)
-    Hoe gaat Avalex deze - niet in rekening gebrachte - kosten alsnog factureren? Of wordt er een coulanceregeling getroffen? En hoe gaat Avalex om met inwoners die wèl betaald hebben? 
-    Hoe gaat Avalex op korte termijn de problemen oplossen? 
-    Welke regeling geldt er vanaf vandaag in Pijnacker-Nootdorp: kan men nog steeds "gratis" afval aanbieden? 

College Pijnacker-Nootdorp
Het College van B&W van Pijnacker-Nootdorp was helaas ook niet in de mogelijkheid om vandaag nog te reageren. "Vrijdag, midden in de vakantieperiode. Ik kan de mensen niet te pakken krijgen die je vragen vanmiddag kunnen beantwoorden. We komen er maandag in de loop van de dag op terug", laat een woordvoerster van de gemeente weten. Gisteren liet de gemeente al wel weten dat de eerste uitleg van Avalex helemaal niet klopte. Een telefoniste legde toen min of meer de oorzaak bij de gemeente neer.

Wordt vervolgd!

Meer berichten