Afbeelding

Besluit over subsidies

Actueel 22 keer gelezen

OPEN BRIEVEN De gemeenteraad neemt morgen een besluit over het subsidiebeleid. Hieronder een Open Brief van het Cultuurplatform Pijnacker-Nootdorp en van De Damastbloem Nootdorp.

Geachte raadsleden,

Op 27 juni neemt u een belangrijk besluit over het subsidiebeleid. In de afgelopen weken/maanden heeft het Cultuurplatform Pijnacker-Nootdorp - net als vele andere belanghebbende partijen - geprobeerd u duidelijk te maken wat de effecten zullen zijn van het huidige subsidiebeleidsvoorstel. Er is hiervoor veel aandacht geweest in de pers, er zijn inspraakavonden georganiseerd, brieven gestuurd, formele adviezen richting het college van burgemeester en wethouders opgesteld (het Cultuurplatform is per slot van rekening een adviesorgaan) en er is zelfs een protestmars gehouden. Honderden cultuurliefhebbers bij het bestuurscentrum: het komt niet vaak voor dat er zoveel ophef over een gemeentelijk plan ontstaat.

Al die signalen bij elkaar hebben eens te meer duidelijk gemaakt dat cultuur leeft in Pijnacker-Nootdorp. Maar ook dat de inwoners van deze gemeente veel zorgen hebben over de toekomst van kunst- en cultuurbeoefening vanwege de voorgenomen immense bezuinigingen. In een sector overigens, die in het verleden al de nodige klappen heeft moeten opvangen. Dat neemt niet weg dat het college vasthoudt aan de plannen, zij het - het moet worden gezegd - met een kleine aanpassing. De huidige subsidieverstrekking (dit geldt dan voor een groot deel van de verenigingen en instanties die aan kunst- en cultuurbeoefening doen) gaat nog steeds naar nul euro, maar wordt in drie in plaats van twee jaar afgebouwd. En er wordt gekeken of en hoe de huidige partijen die actief zijn op het gebied van kunst en cultuur gebruik kunnen maken voor het "fonds voor nieuwe initiatieven" (daar komt €100.000 in).

U, raadsleden, u heeft aangegeven goed te hebben geluisterd naar de "geluiden uit het veld". Tijdens het hele traject van beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen van de raad bleek dat de meeste fracties wel het een en ander hebben op te merken over het huidige subsidieplan en u gaat dan ook komen met amendementen op het huidige voorstel. Wijzigingen dus, die er toe moeten leiden dat niet de vrees van heel veel inwoners bewaarheid wordt, namelijk dat de voorgenomen bezuinigingen leiden tot kaalslag. De afbraak van veel huidige, bloeiende kunst- en cultuurverenigingen en -instanties; een verarming voor Pijnacker-Nootdorp.

Van "onze kant" hebben wij als kunst- en cultuurbeoefenaars gemeld graag in gesprek te willen blijven met de raad. We zijn bereid om kritisch te kijken naar waar nou precies de subsidie heen zou moeten gaan en op welke gronden deze verleend zou moeten worden. De huidige verlening, veelal op basis van "historisch zo gegroeid" is ook ons inziens volstrekt achterhaald. We hebben daarvoor al een voorschot gegeven en pleiten er via deze weg nogmaals voor. Zorg ervoor dat ook bestaande instellingen (structureel) aanspraak kunnen maken op subsidie uit het fonds voor "nieuwe initiatieven". Reserveer het bedrag van (ongeveer) €115.000 dat in 2014 al extra vrijvalt bovenop de gewenste bezuiniging ook nog voor cultuur en laat dat niet terugvallen in de algemene reserve - er schijnt al voldoende geld beschikbaar te zijn voor gemeenteborrels. Maak vaart met een goed accommodatiebeleid - bij voldoende en goed toegeruste locaties die tegen een aantrekkelijk tarief gehuurd kunnen worden, hebben veel van de betrokken partijen ook minder subsidie nodig.

En tot slot: denk nog eens goed na welke partijen onder het kopje "particulier initiatief" moeten worden geschaard. Is er niet een aparte categorie voor clubs, instellingen en verenigingen die ongelofelijk veel bijdragen aan de sociale cohesie van de lokale samenleving en die alleen al daarom het verdienen financieel te worden gesteund. Het wegvallen van die clubs betekent dat je in de nabije toekomst weer veel geld moet investeren om de schade te herstellen die het wegvallen van die clubs veroorzaakt. Dat kun je dus makkelijk voorkomen met een - geringe! - investering nu. Deze voorstellen/geluiden komen ook van de diverse fracties zelf en het Cultuurplatform zal 27 juni met argusogen volgen welk van de ideeën ook daadwerkelijk worden doorgevoerd! Beste raadsleden, tot slot: we hebben de laatste tijd iets te vaak het woord "profijtbeginsel" horen vallen als argument waarom er niet gesubsidieerd zou moeten worden. Voor degenen die dit lezen en bij wie nu niet meteen een belletje gaat rinkelen: het profijtbeginsel houdt in dat je alleen ergens gebruik van mag maken als je ervoor betaalt. De gemeenschap hoeft niets bij te dragen aan jou, als je toevallig iets "leuks" wilt doen met muziek, dans, toneel of noem maar op. 

Subsidiëren is meer gebaseerd op het solidariteitsbeginsel: je draagt wat af aan bijvoorbeeld mensen die iets minder te besteden hebben en/of aan diensten waarvan je het maatschappelijk nut inziet, zelfs als je zelf geen gebruik maakt van de diensten ervan. Maar dat even terzijde, het gaat er meer om dat de gemeente dan ook zelf het profijtbeginsel consequent moet toepassen, toch? Een voorbeeld: de gemeente wijst er graag op hoe aantrekkelijk het wonen in Pijnacker-Nootdorp is door te wijzen op het "rijke verenigingsleven". Dat doet de gemeente op de website, in de gemeentegids, in persberichten en ga maar door. Kortom: de gemeente "gebruikt" de aanbieders van al deze diensten. Misschien moeten we dan maar - als kunst- en cultuurbeoefenaars in Pijnacker-Nootdorp - bij de gemeente een pittige factuur indienen voor het afnemen van onze diensten. We kunnen daarvoor vast een mooi bedrag vaststellen!

Walter Vermeer, voorzitter Cultuurplatform Pijnacker-Nootdorp

Gemeente gaat “Aan de Slag”

Op 27 juni gaat de gemeente Pijnacker-Nootdorp “Aan de Slag” met haar plannen om de gemeentelijke begroting van 2014 en volgende jaren op orde te krijgen. En dat is natuurlijk een hele geruststellende gedachte voor de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Dat een gemeentebestuur met visie en betrokkenheid aan de slag gaat om de problemen die ons boven het hoofd hangen, aan te pakken. En er hangt ons heel wat boven het hoofd. Natuurlijk is er nog steeds de recessie die ons kopzorgen geeft maar er is ook sprake van verschuiving van taken vanuit het Rijk en de Provincie naar de gemeente. Die moeten gewoon maar even worden opgepakt meestal zonder dat daar een zak geld voor meekomt! En dan natuurlijk nog extra bezuinigingen die vanuit het Rijk aan de gemeente worden opgelegd. We lezen er allemaal over in de krant en zien en horen de nieuwsberichten. Maar goed, daar wil de gemeente dus mee aan de slag. Hoe en wat staat beschreven in de Kadernota 2013 van het College waar de Gemeenteraad a.s. donderdag een besluit over moet nemen.

Maar voordat de Gemeenteraad een besluit neemt over de Kadernota 2013, moet nog een belangrijke andere hobbel genomen worden. Agendapunt 1 a.s. donderdag is het Subsidiebeleidskader voor Maatschappelijke Voorzieningen 2014-2017. Dit subsidiebeleidskader levert een aanzienlijke bijdrage aan de bezuinigingen van de gemeente; vanaf 2014 structureel € 360.000. Dat is tien procent van het totale budget voor maatschappelijke voorzieningen en dat klinkt voor sommige mensen niet als erg veel geld. Er zijn zelfs mensen die zeggen “dat moet te doen zijn” en daar zou ik het nog best mee eens kunnen zijn. Maar dan hangt het er natuurlijk wel vanaf hoe je die € 360.000 verdeelt over alle partijen die nu subsidie ontvangen. En daar zit nou net de pijn. Want van het totaal aan maatschappelijke voorzieningen, wordt de cultuursector het hardst geraakt. Eigenlijk kunnen we beter spreken van “Aan de Kaalslag” in de sector van muziek, toneel, jongerenwerk, ouderenwerk, kunstzinnige vorming etc. Bijna de gehele cultuursector wordt door het College gevat onder de categorie particulier initiatief. Dat wil zeggen dat het wordt gezien als recreatieve voorzieningen waarvoor de burger de volledige kosten zelf moet betalen. Voor die categorie wil de gemeente geen subsidie meer verstrekken en de bestaande subsidie wordt in een aantal jaren volledig afgebouwd. Naar de burgers is de boodschap “cultuur is luxe” en naar de verenigingen is de boodschap “als je je eigen broek niet op kunt houden…” In de afgelopen maanden is er veel gesproken over dit onderwerp; er is een maatschappelijke dialoog geweest tussen ambtenaren, wethouders, raadsleden en de verenigingen, er waren ingezonden brieven (en een rouwadvertentie) en er is ingesproken tijdens raadvergaderingen. Last but not least, er is ook actie gevoerd. Voor het eerst in de geschiedenis van Pijnacker-Nootdorp is er een (vreedzame maar zeer muzikale) protestmars gehouden waarbij circa 700 protesthandtekeningen werden overhandigd aan de verantwoordelijke wethouder. Er is dus echt iets aan de hand! Het College zegt te zijn geschrokken van alle heftige reacties op het voorgenomen subsidiebeleid en men heeft het Subsidiebeleidskader dan ook aangepast. De bezuinigingen worden nu gefaseerd afgebouwd over een periode van drie jaar (2014 -50 procent 2015 -25 procent en in 2016 -25 procent) in plaats van over twee jaar (2014 -50 procent, 2015 -50 procent). Natuurlijk lost dit niet echt iets op, het blijft toch in totaal 100 procent van de subsidie en de grootste klap valt nog steeds in 2014 (-50 procent). Welke verenigingen zich staande kunnen houden in 2014 moeten we afwachten. Zeker is dat De Damastbloem de klap van 50 procent minder subsidie niet kan dragen.

Wij zullen onze cursustarieven fors moeten verhogen en hopen dat onze cursisten bereid zijn deze prijs te betalen. De vakdocenten en de coördinator zullen genoegen moeten nemen met het bevriezen van de lonen en we zullen nog scherper moeten zijn op onze uitgaven. En we moeten op zoek naar andere huisvesting. Want de huur van CulturA kunnen we niet meer betalen. Misschien kunnen we weer terug naar het Jozefhuis of tijdelijk (gratis) gebruik maken van het oude raadhuis in de Dorpsstraat. Of ruimte huren van de Bibliotheek? Of misschien kunnen we een deel van onze ruimte in CulturA aan andere verenigingen of aan kunstenaars verhuren op de tijden dat we er zelf geen gebruik van maken? Want het is natuurlijk altijd zonde om schaarse praktijkruimte leeg te laten staan. Maar kunnen die anderen de huur dan wel betalen? Een ding is zeker, als het Subsidiebeleidskader a.s. donderdag wordt vastgesteld door de Gemeenteraad, wordt 2014 voor alle betrokken verenigingen en dus ook voor De Damastbloem, een zeer zwaar jaar. Er zijn vanuit de gemeente in 2014 geen financiële hulplijnen. Wel in 2015; een expliciet onderdeel van de besluitvorming a.s. donderdag gaat over de besteding van € 100.000 in 2015 aan nieuwe culturele initiatieven. Als de diverse raadsfracties hun eerdere toezeggingen nakomen, gaan ze donderdag inbrengen dat ook bestaande verenigingen in aanmerking moeten kunnen komen voor een bijdrage uit dit budget en dat dit budget structureel zou moeten zijn. En misschien komt er zelfs een voorstel om dit bedrag eenmalig in 2015 op te hogen met nog eens € 113.000.Dat klinkt toch zeer hoopvol, ook voor de bestaande verenigingen. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst 2014 hebben overleefd. We zullen als bestuur van De Damastbloem in 2014 moeilijke besluiten moeten nemen. We hopen natuurlijk dat we kunnen blijven bestaan want het zou echt doodzonde zijn als we in ons jubileumjaar (40 jaar!) de deuren voorgoed zouden moeten sluiten.

Paul Reijman, Voorzitter CKNootdorp/De Damastbloem

  • Een overzicht van alle brandbrieven is hier te vinden.

Uit de krant