Logo telstar-online.nl

Voorontwerp hoogspanningsverbinding

  •   keer gelezen   Actueel

Pijnacker – Eind december vorig jaar heeft de gemeente van het ministerie van Economische Zaken het voorontwerp Rijksinpassingsplan Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding ontvangen. Tot 2 maart was de gelegenheid om een reactie te geven op dit voorontwerp. “Daarbij hebben we gekeken naar de details om de schade verder te beperken”, verklaart wethouder Kees van der Kraan.

Er komt een nieuwe hoogspanningsverbinding in de Randstad. Deze is bedoeld om vanaf circa 2011 de levering van elektriciteit in de Randstad voldoende te kunnen garanderen. De Eerste Kamer ging in december 2007 akkoord met het plan voor een verbinding tussen Wateringen en Zoetermeer (de Zuidring) en tussen Zoetermeer en Beverwijk (de Noordring).

De minister van Economische Zaken en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu hebben eind mei 2008 de definitieve keuze gemaakt voor het tracé van de Zuidring. Dit tracé loopt deels over het grondgebied van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, het college van B&W is dan ook nauw betrokken bij het hele proces.

“In dit proces zijn we samen met de andere gemeenten en met de Provincie opgetrokken”, vertelt wethouder Kees van der Kraan. “Iedereen erkent het belang dat deze hoogspanningsverbinding er moet komen. Het net zit vol aan deze kant van het land. Als we niets doen dan krijgen we op termijn echt serieuze problemen met de stroomvoorziening.”

Knelpunten

In eerste instantie zou het hele traject boven de grond worden gerealiseerd. “Dit was het stadium: alles boven de grond, tenzij… In overleg met Tennet, de landelijke elektriciteitsnetbeheerder, en met het ministerie van Economische Zaken hebben we gekeken waar de knelpunten lagen voor wat betreft de volksgezondheid en natuur en milieu.”

Dit onderzoek leidde ertoe dat op het hele traject, dus de Zuid- en de Noordring, de kabel in totaal twintig kilometer ondergronds wordt aangelegd. “Wereldwijd is nog nergens zo’n kabel over zo’n afstand onder de grond gestopt. In ons gebied komt een maximaal stuk van elf kilometer onder de grond, meer dan dat was niet haalbaar.”

Het Rijk heeft alle onderzoeken, plannen en wensen verwerkt in het voorontwerp Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding dat de gemeente op de dag voor Kerst afgelopen jaar heeft ontvangen. Tot 2 maart kon hierop gereageerd worden. “Het is dus een gegeven dat hij er moet komen. We hebben nu gekeken naar de details om de schade verder te beperken.”

Brede sleuf

De gemeente heeft diverse kleine, veelal technische, kanttekeningen geplaatst en een aantal grote. Zoals over het ondergronds aanleggen in het gebied tussen de A13 en de Oude Polder, aan de Zoetermeerse kant van Tolhek en Klapwijk. Alleen daar waar niet anders kan, onder een snelweg door bijvoorbeeld, gebeurt dit door middel van de dure techniek van het boren.

Op het grondgebied van Pijnacker-Nootdorp is dat niet van toepassing en dus gaat hier gegraven worden. “De kabel onder de grond is natuurlijk prachtig, je ziet niets”, erkent Van der Kraan, “maar het zijn niet zomaar wat kabeltjes waar we over spreken. Er wordt een vrij brede sleuf uitgegraven, van minimaal 35 meter, inclusief de werkweg ernaast.”

De gemeente vreest dat dit soort activiteiten behoorlijke consequenties zal opleveren voor het gebied. “Onze polder bestaat uit veengrond. Dat kan je uitgraven en op de kant leggen maar als je de kuil weer gaat dichtgooien, kom je al snel tot de conclusie dat je grond tekort komt omdat het is ingeklonken. En hoe gaat het grondwater zich gedragen bij een andere samenstelling van de ondergrond?”

Markante plekken

“Ons bezwaar is dat hieraan, én aan compenserende maatregelen, veel te weinig aandacht is geschonken”, stelt de wethouder. De gemeente zet in op een zo min mogelijke verstoring van het landschap en van de natuur en wil dan ook exact weten of de aanwezigheid van de kabels in de grond wellicht leidt tot een stijging van de temperatuur. Ook omdat de hoogspanningsverbinding midden in de groenprojecten Ruyven Zuidpolder van Delfgauw en Groenzone Berkel-Pijnacker staat gepland.

Deze projecten zijn namelijk gebieden van nationaal belang voor flora en fauna waarvoor plannen zijn ontwikkeld én inmiddels zijn vastgesteld, op basis van door de Provincie en het Rijk gestelde doelen voor natuur, recreatie en waterberging. “Het zijn, zoals rondom de Plas van Van Buijsen en de Eendenkooi, zeer markante plekken die een bepaalde status van bescherming genieten.”

Forse schade

De gemeente vraagt daarom in haar reactie op het voorontwerp om de consequenties voor deze projecten van de GroenBlauwe Slinger in de overweging mee te nemen. En stelt dat, wanneer het onvermijdelijk is dat de huidige inrichtingsplannen en de gestelde overheidsdoelen niet kunnen worden gerealiseerd, dit een forse schade betekent.

De uitvoering van de GroenBlauwe Slingerprojecten staan bovendien op het punt van beginnen. “Dan is het wel handig om te weten welke werkzaamheden er uitgevoerd gaan worden voor het aanleggen van de kabels. In 2013 moeten wij klaar zijn met Ruyven Zuidpolder en de Groenzone, anders vervalt de subsidie en worden de gelden herverdeeld.”

In het voorontwerp Rijksinpassingsplan is overigens wel rekening gehouden met het smalste deel van de GroenBlauwe Slinger. “Eerst zou de kabel net achter rotonde de Klapwijkse Knoop boven de grond komen”, verduidelijkt Van der Kraan, “maar dat is het grootste verkeersknelpunt en dan moet daar niet nog eens een groot bouwwerk komen te staan.”

Glastuinbouw

Naast de consequenties en effecten voor de GroenBlauwe Slinger plus natuur en landschap maakt de gemeente zich zorgen over de duurzame glastuinbouw in met name de Oude Polder. Dit gebied is opgenomen in verschillende ontwikkelingsprogramma’s en is daarmee van nationaal belang. Het tracé van de hoogspanningsverbinding kan mogelijk voor grote beperkingen zorgen.

In de Oude Polder komen de kabels boven de grond. “Hier zijn we juist bezig met herstructurering van de glastuinbouw én met het oplossen van knelpunten in de Groenzone. Nu moeten wij rekening houden met het tracé van de 380 kV en bepaalde bouwvoorschriften in dit gebied, terwijl zij onze ontwikkelingen doorkruisen.”

Het is de bedoeling dat de op- en aanmerkingen, vragen en punten van kritiek van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en alle andere partijen door het Rijk worden meegenomen in het definitieve ontwerp van het tracé. Wethouder Kees van der Kraan: “We moeten wel meedenken want het proces kunnen we niet tegenhouden. Als we niet of te langzaam reageren, besluit de minister.”

Spoorboekje

Het ontwerpbesluit voor het tracé van de hoogspanningsverbinding ligt van 22 april tot 2 juni ter inzage voor inwoners. Het Rijk neemt zo mogelijk alle opmerkingen mee in het definitieve besluit dat van 11 augustus tot 21 september ter inzage ligt. Er kan dan nog één keer, direct bij de Raad van State, bezwaar worden aangetekend. Vanaf 22 september is het besluit onherroepelijk.

Informatie en hulp

Vanuit de Rijksoverheid, het ministerie van Economische Zaken en Tennet wordt transparantie en een brede communicatie nagestreefd. Er zullen bijvoorbeeld weer informatieavonden worden georganiseerd in Pijnacker, Delft en Zoetermeer.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp richt zich uiteraard specifiek op het eigen grondgebied en inwoners. Via de Gemeenteberichten in de Telstar en in het dossier ‘Hoogspanningsverbinding’ op de website www.pijnacker-nootdorp.nl wordt voorlichting gegeven. Ook wil de gemeente mensen helpen bij het aantekenen van bezwaar omdat dit een afwijkende procedure betreft.

Meer berichten