Start dialoog over toekomst Randstad

Actueel 3 keer gelezen

Regio - Vanavond geeft Minister Cramer, samen met de wethouders Van Poelgeest en Norder, het startsein voor de dialoog over de Startnotitie Randstad 2040. Gezamenlijk werken zij aan een toekomstvisie voor de Randstad.

Het kabinet heeft de ambitie om van de Randstad een duurzame internationale topregio te maken in Europa. Daarvoor is het noodzakelijk de richting en de koers te bepalen die de Randstad op moet, om in 2040 daadwerkelijk een duurzame en concurrerende topregio te kunnen zijn. In vervolg op deze startbijeenkomst vindt medio februari 2008 een week van de dialoog over de langetermijnvisie plaats. Ook worden dan focusgroepen van burgers en bijeenkomsten met maatschappelijke stakeholders en marktpartijen georganiseerd. De resultaten daarvan dienen als bouwsteen voor de werkconferentie die in april 2008 wordt georganiseerd. Voor de zomer van 2008 moet dit leiden tot vaststelling van een visie op hoofdlijnen die bijdraagt aan nieuw élan voor de Randstad.

In het programma Randstad Urgent zijn projecten opgenomen waarover op korte termijn besluiten genomen moeten worden. Daarmee geeft het kabinet antwoord op urgente knelpunten op het gebied van wonen, werken, infrastructuur, groen en blauw in de Randstad. Gelijktijdig wordt, als onderdeel van dit urgentieprogramma, gewerkt aan een geïntegreerde langetermijnvisie. Basis voor die visie is de door het kabinet vastgestelde Startnotitie Randstad 2040. Verschillende ontwikkelingen op het gebied van klimaat, bevolking, internationale economie, bereikbaarheid stellen ons voor nieuwe opgaven. Minister Cramer richt zich nu, met de beide wethouders, op een duurzaam lange termijnperspectief voor de Randstad. Dat kan betekenen dat investeringsstromen voor ruimte en infrastructuur anders gericht moeten gaan worden of het beleid op onderdelen aangepast moet worden. Het kan ook leiden tot kandidaat-projecten als aanvulling op het programma Randstad Urgent.

De richting en koers voor de Randstad in 2040 wordt gezamenlijk met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers uitgezet. Bekende ruimtelijke concepten zoals bufferzones worden tegen het licht gehouden en bij nieuwe ruimtelijke vraagstukken wordt ingegaan op hun inhoud, draagvlak en toekomstwaarde. Ook wordt geprobeerd de verschillende potenties en krachten in de Randstad, zoals de internationale uitstraling van Amsterdam en die van de greenports, optimaal te benutten zodat de Randstad als geheel daarvan optimaal profiteert.

De dialoog vindt plaats aan de hand van zeven dilemma's: Klimaatbestendigheid van de laaggelegen delta; Ruimtelijke investeringsstrategie; Groenblauwe structuur als raamwerk van de verstedelijking; Verstedelijkingsstrategie; Bereikbaarheid in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling; Ruimtelijk-economische typering en structuur en de toekomst van Schiphol. De inhoud staat centraal tijdens deze dialoog. Daarbij gaat het erom te komen tot uitvoerings- en gebiedsgerichte keuzen. De geïntegreerde visie wordt daarmee concreet en bruikbaar. In de komende weken en maanden worden burgers, bestuurders en andere experts benaderd om hun keuze voor de toekomst te maken. Daarnaast worden door de SER de gezamenlijke planbureaus en de VROMraad (in samenwerking met de V&Wraad en de Raad Landelijk Gebied) drie adviezen opgesteld voor de langetermijnvisie Randstad 2040 opgesteld. Volgend jaar zal ook het eerste resultaat van een internationale benchmark gereed zijn. Ook zullen dan de resultaten van de Randstad2040-ontwerpateliers worden tentoongesteld.

Uit de krant