De ruimte voor nieuwe woningen wordt gerealiseerd door inbreidingen binnen de kernen en door glastuinbouwgebieden te transformeren naar woongebieden. foto: archief
De ruimte voor nieuwe woningen wordt gerealiseerd door inbreidingen binnen de kernen en door glastuinbouwgebieden te transformeren naar woongebieden. foto: archief

Gemeenteraad wil budget voor woningbouw transformatiegebieden

Actueel 1.576 keer gelezen

De gemeenteraad vraagt het college om €450.000,- ter beschikking te stellen voor de transformatiegebieden Dwarskade, Overgauw, Balijade en Rijskade. Dit met het doel om meer mogelijkheden te creëren voor woningbouw binnen de kernen en glastuinbouwgebieden. De provincie heeft aangegeven voorlopig geen transformatie te zien van de gebieden Overgauw en Rijskade.

In november 2021 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050 ‘Verbonden met elkaar´ vastgesteld. In de Omgevingsvisie zijn richtinggevende uitspraken gedaan over de aansluiting tussen vraag en aanbod naar woningen. Het beoogde resultaat is een compleet woningaanbod, waardoor inwoners in hun eigen omgeving kunnen opgroeien en oud worden. In de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn in Keijzershof, Ackerswoude, Tuindershof en de Scheg ongeveer 2.000 woningen gebouwd. Om het woningaanbod nog completer te maken worden er tot 2050 nog maximaal 3.000 tot 4.000 nieuwe woningen gebouwd met een dorps landelijk karakter. De ruimte voor nieuwe woningen wordt gerealiseerd door inbreidingen binnen de kernen en door glastuinbouwgebieden te transformeren naar woongebieden. Het gaat hierbij om Dwarskade, Overgauw, Balijade en Rijskade. Het doel is om een compleet en gedifferentieerd woningaanbod te creëren, waar inwoners in hun eigen omgeving oud kunnen worden. De initiatieffase wordt voor alle gebieden doorlopen. Het college heeft daarom besloten om voor alle vier de gebieden de eerste fase, de initiatieffase, te starten en verzoekt de raad hiervoor een voorbereidingskrediet van €450.000,- ter beschikking te stellen. 

Alle vier de gebieden zijn in het provinciaal beleid aangewezen als duurzaam glastuinbouwconcentratiegebied. Dat betekent dat er alleen glastuinbouw in de vorm van teeltareaal mag worden gerealiseerd. Het realiseren van woningen is daarom niet mogelijk. De provincie Zuid-Holland heeft op de omgevingsvisie een zienwijze ingediend waarin zij hebben aangegeven dat de ontwikkeling van deze vier gebieden in strijd is met het provinciaal beleid. In aanvulling daarop heeft de provincie in dezelfde zienswijze eveneens aangegeven dat zij ruimte ziet om op korte termijn te starten met de ontwikkeling van Dwarskade en Balijade, maar voorlopig geen mogelijkheden ziet voor transformatie van Overgauw en Rijskade. Hiervoor moet de gemeente een strategie opstellen en met de provincie overleggen. Gezien de provincie Zuid-Holland voor Overgauw en Rijskade voorlopig geen mogelijkheden zien voor transformatie vraagt de fractie van Trots zich af of het niet verstandig is om voor deze twee gebieden voorlopig geen initiatieffase te starten en daarvoor nu nog geen kosten te ramen. Wethouder Frank van Kuppeveld geeft aan dat de keuze waar de gemeente mee gaat beginnen te maken heeft met de betaalbaarheid. Het is van belang dat op kort termijn de doelen van de gemeente worden behaald, zoals het realiseren van betaalbare woningen voor starters en senioren. Met andere woorden het heeft geen voorkeur om de twee gebieden apart te bekijken.

Uit de krant