Wethouder Marieke van Bijnen gaf antwoord op veel vragen rondom het beleidsplan Schuldhulpverlening.
Wethouder Marieke van Bijnen gaf antwoord op veel vragen rondom het beleidsplan Schuldhulpverlening.

Vroegsignalering en communicatie rode draad door nieuw beleidsplan

za 9 okt 2021, 08:47 Actueel

Vanaf deze week is de rubriek ‘Berichten uit de Raadzaal’ weer terug in Telstar/Eendracht. De gemeenteraadsvergaderingen worden op de voet gevolgd door politiek verslaggeefster Amel Bali.

Afgelopen donderdag vond de beeldvormende vergadering plaats waar ook het onderwerp beleidsplan Schuldhulpverlening werd besproken. Naar aanleiding van de vragen die de raadsleden stelden, gaf Wethouder Marieke van Bijnen aan dat er onder andere meer ingezet zal worden op communicatie met groepen, die oververtegenwoordigd zijn in de schuldhulpverlening: dit zijn bijvoorbeeld de laaggeletterden, jongeren en mensen met een verstandelijke beperking. Al met al is het duidelijk dat goed communiceren en vroeg signalering de rode draad vormen in het nieuwe Beleidsplan Schuldhulpverlening.

Wethouder Marieke van Bijnen deed tijdens de vergadering tevens drie toezeggingen. Bij het jaaroverzicht zal er een evaluatieschema zitten, dat inzicht geeft in het effect van de verschillende maatregelen, die zullen worden ingezet. Marieke van Bijnen zal ook aanvullende cijfers aanleveren op verzoek van de fracties van Gemeentebelangen en Trots betreffende de gemiddelde schuldenlast van mensen, die momenteel in de schuldhulpverlening zitten. Tenslotte zal de wethouder terugkomen op de vraag van Edo Haitsma (VVD). Hij vroeg zich namelijk af het zit met gezinnen waar het kind 18 jaar wordt en daardoor een terugval in het inkomen krijgen, omdat bijvoorbeeld de kinderbijslag wegvalt.

Vroegsignalering
In het nieuwe beleidsplan wordt ingegaan op de vroegsignaleringsaanpak, die in maart 2020 gestart is met de pilot Vroegsignalering. Omdat de pilot samenviel met de Covid-19 pandemie en daardoor niet volledig uitgevoerd kon worden zoals eerder was voorzien, wordt de aanpak vanuit de pilot gecontinueerd binnen de bestaande middelen en bestaande formatie. Volgens Marieke van Bijnen is schuldhulpverlening veel meer dan alleen het volgen van het minnelijke traject. “We kijken naar de persoon, de vraag en kijken hoe we diegene kunnen helpen. In dit nieuwe plan zal er sterk worden ingezet op vroegsignalering. We willen er vroeg bij zijn. Mensen wachten gemiddeld vijf jaar om hulp in te roepen, tegen die tijd zijn de schulden nog meer opgelopen.”

Marjan Schellingerhoudt (CDA) vraagt zich af hoe groot de groep gedupeerden van de toeslagenaffaire is. Momenteel hebben 167 mensen zich aangemeld als gedupeerde van de toeslagenaffaire. 72 Mensen zijn inmiddels ook door de belastingdienst erkend. De groep mensen is echter vrijwel zeker groter en kan nog groter worden. Mensen kunnen zich immers tot december 2023 nog aanmelden.

Edo Haitsma (VVD) vroeg zich ook af hoe wat de preventieve maatregelen zijn voor ondernemers in de privésfeer. Deze week lopen de steunmaatregelen voor ondernemers af. Wat wordt er dan gedaan om ervoor te zorgen dat ondernemers niet in de schulden raken? Volgens Wethouder Marieke van Bijnen wordt het wel gemakkelijker voor ondernemers om bijstand aan te vragen.

Uit de krant