Logo telstar-online.nl

Motie voor meer inzicht niet door de raad gesteund

  •   keer gelezen   Actueel

Het Interventieplan kostenbeheersing Sociaal Domein werd unaniem aangenomen tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag. De Partij voor de Dieren diende een motie in om meer inzicht te krijgen in het onderwijs en jeugdhulpverlening en de rol van de leerkrachten hierin. De motie werd alleen door Eerlijk Alternatief gesteund. Wethouder Marieke van Bijnen opperde nog de mogelijkheid om het onderwerp tijdens bij de klankbordgroep te bespreken.

Carla van Viegen vindt dat er niet genoeg inzicht is tussen onderwijs en jeugdhulpverlening en de rol van de leerkrachten hierin. De fractie van PvdD dient een motie in waarin het college wordt verzocht om inzicht te geven in de overlegstructuren tussen het onderwijs en het sociaal domein ten aanzien van kwetsbare leerlingen, inzicht te geven in de beoogde doelstellingen tussen het onderwijs en het sociaal domein, inzicht te geven in de signalering van mogelijke knelpunten tussen het onderwijs inclusief leerkrachten en het sociaal domein en om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om jeugdzorg beter te betrekken bij het sociaal domein. Hierdoor kan de druk op leerkrachten worden verminderd en kosten worden bespaard. 

Volgens van Viegen is de link tussen onderwijs en jeugdzorg weggelegd bij schoolmaatschappelijk werk. De leerkracht is de eerste persoon, die eventuele problemen opmerkt. Trajecten duren soms te lang. Door de wet passend onderwijs komt er meer op de schouders van leerkrachten terecht. Leerlingen worden minder snel naar het speciaal onderwijs gestuurd. Soms kan dit nadelig zijn, omdat er niet snel genoeg de juiste hulp komt. Hierdoor kunnen mogelijk andere problemen ontstaan. Aan de andere kant krijgen kinderen, die bovengemiddeld scoren, hierdoor soms minder aandacht.

Klankbordgroep of raad
Wethouder Marieke van Bijnen geeft aan dat de samenwerking tussen jeugdhulp en het onderwijs de prioriteit heeft en een belangrijk onderdeel uitmaakt van de regionale visie jeugdhulp. Dit wordt afgestemd met de onderwijsinstellingen en de samenwerkingsverband passend onderwijs. De motie is een duidelijke oproep om inzicht te geven over hoe het in de praktijk in z’n werk gaat. Wethouder Van Bijnen verzoekt Van Viegen om in plaats van een motie in te dienen het onderwerp te agenderen voor de klankbordgroep sociaal domein.

“Dit is een mooi onderwerp om daar te bespreken”, zegt Van Bijnen. Van Viegen geeft aan in ieder geval meer inzicht te willen van de wethouder en dat hoeft volgens haar niet per definitie tijdens de klankbordgroep. Nader onderzoek zou eventueel wel tijdens de klankbordgroep besproken kunnen worden.

“In het kader van transparantie vind ik het belangrijk dat de raad geïnformeerd wordt. Het mag in een brief of sessie als de info maar inzichtelijk wordt gemaakt in de raad. Bij de klankbordgroep zijn alleen vertegenwoordigers aanwezig”, zegt Van Viegen.

Meer berichten