Logo telstar-online.nl

Pleegouders kwestie Van de Gevel stappen naar voorzieningenrechter

  •   keer gelezen   Actueel

De kwestie die wethouder Hanneke van de Gevel op donderdag 9 juli de kop kostte, is nog volop actueel. Het ging om een pleegzorgregeling voor een kind van achttien jaar dat tijdelijk niet meer thuis kon blijven wonen. Het kind kwam terecht bij de ouders van ‘een goede bekende leeftijdgenoot’. Deze ouders wilden cq willen een formele pleegzorgaanwijzing met bijbehorende vergoeding.

Een ambtenaar zou eerst mondeling akkoord zijn met een formele pleegzorgaanwijzing maar daarna gemeld hebben dat het toch niet ging en dat ze ook geen formele vergoeding konden krijgen. De pleegouders gingen daarna in gesprek met wethouder Hanneke van de Gevel. Ook zij was eerst positief maar moest later melden dat het juridisch toch niet kon. De ‘beoogde’ pleegouders gingen toen naar de burgemeester en lieten daarbij een bandopname horen van het gesprek dat ze hadden gevoerd met de wethouder. Toen de burgemeester met een afwijzende brief kwam en niet reageerde op mails, updates en ultimata, stuurden de pleegouders het dossier met bandopnames naar de voltallige gemeenteraad. Ze dienden meteen een bezwaar in tegen het afwijzende gemeentebesluit en intussen zijn ze ook naar de rechter gestapt. De pleegouders vinden dat de gemeente op alle niveaus heeft gefaald door afspraken en beloftes niet na te komen en problemen niet op te lossen. De pleegvader heeft naar zijn zeggen alle van belang zijnde stukken overlegd aan de redactie van Telstar/Eendracht en die mondeling toegelicht. Ook heeft hij fragmenten uit verschillende bandopnames laten horen. Een voorwaarde voor een gesprek met de krant was voor hem dat zijn eigen naam en die van zijn familie buiten schot zouden blijven. En nog veel belangrijker: dat de namen van de ‘andere familie’ niet worden genoemd en dat wij als redactie ‘de andere familie’ in dit stadium niet benaderen voor commentaar of wederhoor. Hij zegt: “Deze mensen zijn en worden al onnodig zwaar getroffen door alle heisa en alle publiciteit. Terwijl het helemaal niet zo ver had hoeven komen, als de gemeente adequaat had gehandeld en ons, zoals eerder toegezegd, als formeel pleeggezin had aangemerkt met de bijbehorende vergoeding. Dan was deze zaak nooit in de publiciteit gekomen en dan had Hanneke van de Gevel ook niet hoeven aftreden als wethouder. Daar waren wij ook totaal niet op uit.”

In volgorde van tijd doet de pleegouder de zaak uit de doeken. We geven zijn verhaal zodanig weer dat we de privacy van de andere betrokken familie zo veel mogelijk waarborgen.

Vrijdag 27 maart 2020
Op deze datum gaat het dan nog minderjarige kind op advies van de gemeente uit huis. Het kind krijgt in het pleeggezin de rust om aan school te werken. Het kind is dan al enige tijd in beeld bij Jeugdzorg en het zogenoemde Kernteam van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De Kernteams van de gemeente zijn over de hele breedte van het Sociaal Domein actief met het organiseren van zorg en hulpverlening. De GGZ en het Kernteam zijn op de hoogte van de situatie en vinden het een goede oplossing dat het kind tijdelijk niet thuis woont maar bij de pleegouders.

Woensdag 13 en dinsdag 19 mei
De pleegouders vinden dat het wel erg lang duurt voordat het Kernteam van de gemeente concreet in actie komt om de zaak te formaliseren. Uiteindelijk bellen ze zelf het nummer 14 015 van de gemeente om de boel in gang te zetten. Op 13 mei komt een medewerker van het Kernteam op bezoek en op 19 mei krijgen de pleegouders een telefoontje dat de gemeente akkoord is dat zij formeel pleegouders worden met de bijbehorende vergoeding. Het kind is dan inmiddels meerderjarig geworden.

Dinsdag 2 juni
De medewerker van het Kernteam belt terug met twee mededelingen: ze kunnen toch geen formele pleegouders worden en de bijbehorende vergoeding komt er ook niet. Er wordt verder geen argumentatie verstrekt. De pleegouders zeggen verbijsterd te zijn en vinden dat de gemeente daarmee onbetrouwbaar handelt.

Vrijdag 5 juni
De pleegouders gaan op gesprek bij wethouder Hanneke van de Gevel. Die zegt: jullie moeten pleegouders worden. Het kind moet voorlopig bij jullie blijven wonen. Dat is zonder meer de beste oplossing. De wethouder zegt dat ze het gaat regelen.

Donderdag 11 juni
De wethouder belt de pleegouders met de mededeling dat het om ‘juridische redenen’ toch niet mogelijk zou zijn dat ze formeel pleegouders worden en dat ook de bijbehorende vergoeding niet mogelijk is. De pleegouders zijn opnieuw verbijsterd omdat in hun ogen de wethouder, net als de ambtenaar op 19 mei, een probleemloze toezegging had gedaan. Ze schalen verder op en maken een afspraak met de burgemeester.

Dinsdag 23 juni
Ze zijn bij de burgemeester en vertellen hun verhaal. Ook laten ze een opname horen van het gesprek met wethouder Van de Gevel op 5 juni en haar telefoontje op 11 juni. De burgemeester hoort het verhaal en de bandopname aan en zegt twee dingen toe: ze gaat een stevig gesprek voeren met de wethouder en ze komt inhoudelijk nog terug op de zaak. De pleegouders vragen om een spoedige oplossing en uitdrukkelijk niet om een juridische brief.

Woensdag 1 juli
De pleegouders krijgen toch een formele juridische brief van het hoofd van de afdeling Sociaal Domein die namens de burgemeester meldt dat ze op juridische gronden geen pleegouders zouden kunnen worden en dat dus ook de vergoeding niet zal worden verstrekt. Het juridisch argument van de gemeente is dat personen/pleegkinderen zodra ze achttien jaar zijn niet in aanmerking komen voor jeugdhulp. De regel zou zijn dat pleegzorg voor de achttiende verjaardag al toegekend dient te zijn, om van formele pleegzorg te kunnen spreken.

Vrijdag 3 juli
De pleegouders sturen een brief naar de burgemeester dat ze met ontzetting hebben kennisgenomen van haar juridische brief, terwijl ze een oplossing hadden verwacht. Ze zijn met name verbolgen over de opmerking in de brief van de burgemeester dat de pleegouders geen ‘belanghebbenden’ zouden zijn, terwijl zij al drie maanden het betreffende kind onderdak verlenen met alle bijkomende kosten. Ze vinden dat de burgemeester in het geheel geen oog heeft voor de belangen van het kind.

Maandag 6 juli
Het kind stuurt een mail naar de gemeente en vraagt om een oplossing om bij de pleegouders te kunnen blijven wonen, omdat dit de beste oplossing is. Het kind heeft een gesprek met het Kernteam van de gemeente en krijgt een telefoonnummer van de crisisopvang voor het geval de verzochte opvang bij de pleegouders niet langer mogelijk is.

Dinsdag 7 juli
De pleegouders sturen een mail naar de burgemeester waarin ze stellen dat ze nog geen reactie hebben ontvangen op hun brief van 3 juli. Ondanks beloftes dat ze gebeld zouden worden. Ze stellen dat ze bij het uitblijven van een reactie van de burgemeester het dossier met de bandopnames van de gesprekken met de wethouder op 8 juli naar de voltallige gemeenteraad zullen sturen.

Woensdag 8 juli
Er komt geen reactie van de burgemeester en op 8 juli ontvangen alle 31 raadsleden en de leden van het College van B&W het dossier en een verkorte weergave van de bandopnames van de gesprekken met wethouder Van de Gevel. De pleegouders sturen het college en de gemeenteraad meteen een officieel bezwaarschrift tegen het gemeentebesluit tot weigering van een formele pleegplek.

Donderdag 9 juli
De gewone raadsvergadering gaat niet door. Er volgt een besloten interpellatiedebat waarin wethouder Van de Gevel haar aftreden bekend maakt, naar eigen zeggen om de privacy te beschermen van twee gezinnen die betrokken zijn bij een zorgkwestie.

Vrijdag 10 juli
De pleegouders sturen een update naar het college en de gemeenteraad waarin ze aangeven dat het kind normaal gesproken op zondag 12 juli hun huis zou moeten verlaten omdat het niet tot een formele pleegzorgvergoeding is gekomen om de kosten te dekken, maar dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en het kind voorlopig bij hen laten wonen. Ze geven daarbij aan dat de gemeente in alle opzichten niet voldoet aan de vereiste zorgplicht. Ze delen tegelijk mee dat ze de zaak zullen voorleggen aan de voorzieningenrechter in Den Haag. Met de bedoeling alsnog als formele pleegzorgouders aangemerkt te worden.

Maandag 13 juli
Ze vragen de rechtbank in Den Haag om een zogenoemde voorlopige voorziening te treffen tegen het gemeentebesluit om geen formele pleegplek toe te kennen.

Donderdag 16 juli
De Commissie Behandeling Bezwaarschriften van de gemeente komt snel met een eerste reactie op het door de pleegouders ingediende bezwaar. De voorlopige conclusie van de commissie is dat zij het bezwaar niet in behandeling kunnen nemen, omdat de brief van de burgemeester op 1 juli formeel niet als een besluit gezien zou kunnen worden.

Maandag 20 juli
De pleegouders schrijven de bezwarencommissie – ‘een verzameling ingehuurde juristen’ – dat de gemeente eerst meerdere malen ‘akkoord’ is gegaan met het regelen van een formele pleegplek en dat de afwijzing namens de burgemeester op 1 juli wel degelijk een besluit is geweest. Namelijk een afwijzend besluit. De pleegouders sturen college en raad een update waarin ze melding maken van de brief van de bezwarencommissie. Ze stellen college en raad in de gelegenheid om voor 24 juli 12.00 uur alsnog een formeel besluit te maken van de afwijzing, voor zover daar volgens de gemeente al onduidelijkheid over zou bestaan. Ter ondersteuning van hun verzoek sturen ze ook een opname mee van het gesprek dat ze op 13 mei voerden met een medewerker van het Kernteam die zei dat de pleegzorgplek “akkoord” was en dat ze de bijbehorende vergoeding zou regelen, om dat op 2 juni weer terug te nemen. Op dat moment hebben de pleegouders het dossier ook al neergelegd bij de Nationale Ombudsman voor behandeling.

Donderdag 23 juli
Een gemeentelijk directeur mailt de pleegouders dat de gemeente hun mail van 20 juli opvat als een verzoek om een formele pleegzorgvergoeding. De directeur vraagt hen alle van belang zijnde stukken en de bandopnames, inclusief de privacygevoelige informatie, toe te sturen en dan zal de gemeente zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen acht weken een zorgvuldig besluit nemen.

Vrijdag 24 juli
De pleegouders laten de gemeente weten dat zij nu weer terug naar af worden gestuurd, door acht weken de tijd te nemen om een besluit te nemen over een urgente kwestie, waar nota bene acht weken eerder al een weloverwogen “akkoord” voor was afgegeven.

Commentaar
Waarom de gemeente ineens toch ‘de meest recente mail’ gaat zien als een in behandeling te nemen aanvraag, en daar dus voor open staat, kan de pleegvader niet zeggen. “Misschien wordt het ze te heet onder de voeten en zien ze in dat ze helemaal fout zitten. Ik vind het in elk geval bullshit en ga daar niet in mee. Alle bewijsstukken zijn intussen richting de rechtbank en laat die er maar eens goed naar kijken. Op 4 augustus is er een spoedbehandeling en die zien wij met veel vertrouwen tegemoet”, aldus de pleegvader. De pleegouder vindt dat de gemeente gedurende het hele proces fronten is tekortgeschoten. “Ik heb de Nederlandse Vereniging van Pleegouders en nog twee juristen gevraagd om naar de zaak te kijken. Zij zeggen alle drie dat het wel degelijk mogelijk is om ook na het bereiken van de leeftijd van achttien formele pleegzorg toe te kennen. Normaal is de regel dat er voor het achttiende jaar al sprake van pleegzorg moet zijn. In dit geval kreeg het kind voor het bereiken van de leeftijd van achttien al zorg vanuit GGZ en de gemeente. Daar komt bij dat de pleegzorg eigenlijk al voor de achttiende verjaardag toegekend had moeten of kunnen worden door de gemeente. In elk geval is er geen sprake van een juridisch obstakel: de gemeente kan altijd een coulanceregeling treffen. Het is voor mij onbegrijpelijk dat de gemeente dit zo heeft laten ontsporen. Te beginnen met het Kernteam, daarna de wethouder en vervolgens de burgemeester. Ze heeft volgens ons geen moment gehandeld in het belang van het kind en de familie. En ook niet in het belang van Hanneke van de Gevel.”

Steken laten vallen
De pleegouder vervolgt: “De wethouder heeft haar ambtsgeheim geschonden door privé-informatie met ons te delen. Toen bleek dat ze die mensen kende, had ze meteen afstand moeten nemen. En toch had ze wat ons betreft niet hoeven aftreden als wethouder. Wij waren daar echt niet op uit. De burgemeester had na ons gesprek op 23 juni de zaak binnen de perken kunnen houden door die toegezegde pleegzorgvergoeding te regelen. Verder had ze de integriteitskwestie van de wethouder intern, in klein verband, kunnen aanpakken. Wij hebben de burgemeester daar alle gelegenheid voor geboden.” De man vervolgt: “Door vervolgens meerdere malen niet te reageren op mails en verzoeken om terug te bellen, is het zo ver gekomen dat wij het dossier naar de gemeenteraad moesten sturen als onderdeel van het bezwaar. Met als gevolg dat de wethouder opstapte. Alles wat we hebben gedaan, hebben we van tevoren aangekondigd en ook uitgevoerd. We hebben steeds opgeschaald en we zijn doorgegaan. En we gaan nog door.”

Schoonheidsprijs
De pleegouder die in het verleden vanuit zijn werk naar eigen zeggen ‘meer van dit soort troubles’ heeft meegemaakt, zegt door schade en schande geleerd te hebben. “Natuurlijk verdient het niet de schoonheidsprijs om gesprekken zonder aankondiging op te nemen – ook al is het juridisch wel toegestaan – maar als afspraken niet worden nagekomen en toezeggingen ineens niets meer voorstellen, dan ga je wel gesprekken opnemen. Anders kun je je gelijk niet halen. Dat blijkt nu ook. Ik heb voorafgaand aan het bezwaar twee raadsleden in vertrouwen geïnformeerd in de hoop dat zij de burgemeester misschien op andere gedachten konden brengen. Dat gesprek heb ik niet opgenomen en ook het gesprek met jullie neem ik niet op.” Tot slot legt de man uit waarom hij zijn verhaal heeft willen doen. Hij wil het gebrek aan transparantie en de onrechtvaardige behandeling door de gemeente aan de kaak stellen. De burgemeester heeft naar zijn mening tevens toegestaan dat Van de Gevel een onjuiste verklaring heeft gegeven voor haar vertrek. “Het andere gezin en het kind lezen ook de diverse publicaties en worden daar niet vrolijk van. Maar ik schrijf deze media-aandacht volledig op het conto van de gemeente. Waar ik donderdag 9 juli dan ook meteen heel boos over werd, was dat Hanneke van de Gevel opstapte om de privacy van de betrokken gezinnen te beschermen. Ze stelde in haar verklaring dat de privacy geschonden dreigde te worden en daarom bracht ze naar eigen zeggen het grote offer om op te stappen. Van de Gevel kan deze beschuldiging niet hard maken. Ik heb in een van de mails gezegd dat ik in het uiterste geval mij tot de media zou wenden, maar nooit vanuit het idee om de privacy van het kind en haar familie geweld aan te doen. Maar puur om het falen van de gemeente aan de kaak te stellen. Daarom ook heb ik jullie benaderd om de zaak uit te doeken te doen.”


Reactie ex-wethouder Hanneke van de Gevel
In het kader van hoor en wederhoor confronteert de redactie ex-wethouder Hanneke van de Gevel met uitspraken van het echtpaar waar zij mee om de tafel heeft gezeten en een telefoongesprek heeft gevoerd. Ze kan inhoudelijk niet op de casus ingaan omdat ze net als de totale gemeenteraad en het College van B&W en de ambtenaren aan geheimhouding is gebonden. 

Van de Gevel geeft wel een algemene reactie. “Ik vind het vooral van belang om te kijken naar mijn eigen rol en wat ik beter had kunnen doen. Er werd met spoed een vertrouwelijk gesprek aangevraagd en ik ben dat gesprek ingegaan zonder ik vooraf wist waarover het ging. Als ik dat wel geweten had, dan had ik ambtelijke ondersteuning erbij gevraagd. Ik ben tijdens het gesprek met de beste bedoelingen te snel in de praktische hulpverleningsmodus geschoten.” ,,Vanaf 23 juni ben ik niet meer bij de zaak betrokken geweest, omdat de burgemeester de zaak heeft overgenomen. Wat zij precies wel of juist niet gedaan heeft, daar heb ik geen inzicht in. Blijkbaar is dat tot op heden niet naar wens van dit echtpaar. Voor mij is het belangrijkste dat een kind, ook als het al achttien is, de hulp krijgt die het nodig heeft. Niet het echtpaar, een wethouder of burgemeester bepaalt wat het beste voor een jeugdige is. De hulpverleningsinstanties, met hun expertise, bepalen dit, uiteraard in samenspraak met de achttienjarige. Zo is dit in Nederland geregeld en zo is dit ook in Pijnacker-Nootdorp geregeld. Gelukkig maar!” ,,In Pijnacker-Nootdorp staat geen enkel kind op straat of zit zonder eten. En iedereen kan zelf een aanvraag doen om pleegouder te worden. Dat vraag je aan bij de pleegzorgaanbieder. Uiteindelijk bepaalt die instantie of mensen daarvoor geschikt geacht worden. Dan krijgt men onder andere met een veiligheidstoets te maken. Daar ga ik niet over en de burgemeester ook niet. Als de pleegzorgaanbieder je geschikt vindt, biedt men je een cursus aan en als je die goed afrondt, word je pleegouder. We hebben gelukkig veel pleegzorgouders in onze gemeente. Erg fijn dat er altijd mensen bereid zijn om minderjarigen onderdak, verzorging en opvoeding te bieden. Zo'n extra taak in een gezin gaat echt niet vanzelf, het vergt een enorme inspanning. Dat mag hier best wel eens gezegd worden.” ,,Verder is het sowieso gebruikelijk dat biologische ouders bij een niet formeel pleeggezin een Nibud-dagvergoeding geven. Of dat cash of via een rekening gaat, is niet relevant. Je legt die onkostenvergoeding vast en er is niets aan de hand. Je kan dit gewoon lezen op de website van Pleegzorg Nederland.” Over haar opstappen als wethouder zegt Van de Gevel: “Er was door de raad een zwaarwegend middel ingezet: een vertrouwelijk interpellatiedebat. Ik had over de zaak vanwege de privacy niets kunnen zeggen, ook niet in de media. Dat kan ik hier nu ook niet doen. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik te veel met mijn hart heb gesproken in plaats vanuit mijn bestuurlijk hoofd en daar blijf ik bij.” ,,Of ik mij gesteund voel? Ik ben positief ingesteld. Ik heb veel steunbetuigingen gekregen van ambtenaren, collega’s in de regio en inwoners, echt hartverwarmend. Ik heb in twee jaar veel mogen doen en de gemeente is een mooie koers aan het varen. Ik voel me ook gesteund door juristen die ik in vertrouwen naar de zaak heb laten kijken. Ze hebben me laten weten dat ik niet onoorbaar of onrechtmatig heb gehandeld. Dat voelt echt als een steun in de rug!”

Hoe werkt pleegzorg?
Van de Gevel zegt tot slot over pleegzorg in het algemeen: “In de pleegzorgregeling is gekozen voor een zachte landing zodat kwetsbare kinderen gebruik kunnen maken van de zorg. Biologische ouders hebben altijd tot 21 jaar een levensonderhoudsplicht (onderdak, kleding, voeding etc). Vanuit een pleegzorgmedewerker wordt aangegeven dat 18+ pleegzorg bij start - dus de eerste aanvraag - eigenlijk alleen maar geboden wordt in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld als een kwetsbare achttienjarige plotsklaps beide ouders verliest.”


College van B&W: ‘Goede jeugdzorg staat voorop’
Onze bedoeling als redactie was om het verhaal van de ‘beoogde pleegouders’ aan te horen en dat voor te leggen voor wederhoor bij de opgestapte wethouder Hanneke van de Gevel en bij burgemeester Francisca Ravestein.

Dat hebben we gedaan aan de hand van een groot aantal zeer gedetailleerde vragen, zowel over de inhoud van de kwestie als ook over de politieke component. De burgemeester en de tijdelijke nieuwe wethouder Jeugdzorg Peter Hennevanger hebben ons gisteren gezegd dat ze het moeten laten bij een algemene reactie. Ook op de politieke vragen wilden of konden ze vanwege de geheimhouding geen antwoord geven. Het blijft dus bij deze algemene reactie: "De gemeente Pijnacker-Nootdorp streeft naar goede zorg voor onze inwoners. Binnen de mogelijkheden die er zijn, zoeken wij voor elke hulpvraag een passende oplossing. Ook in dit geval. Wij herkennen ons dan ook niet in de onevenwichtige weergave van het geschetste beeld in dit artikel. Het is algemeen bekend dat de gemeente uit oogpunt van bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet via de pers ingaat op individuele gevallen. Wij kunnen daarom niet inhoudelijk op de zaak ingaan en onze kant van het verhaal doen. Inwoners die het niet eens zijn met een besluit van de gemeente kunnen altijd een bezwaar indienen. Dat bezwaar wordt dan beoordeeld door een onafhankelijke commissie. In geval van spoed kan ook nog een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de rechtbank. Deze procedures lopen nog en het is in onze ogen niet passend via de media te reageren. Wij benadrukken dat goede jeugdzorg, zorgvuldige besluitvorming en privacy voor ons voorop staan."

Meer berichten